Opdrachtgevers:  opdrachtgevers

Update 11 februari 2018

Een grote meerderheid stemde maandagavond 5 februari in met het bouwplan Leimuiden-West.

Plannen voor een wandelpad in dit gebied zouden verder uitgewerkt worden. Hierdoor kunnen wandelaars in de toekomst langs en tussen de geplande woningen naar het water kunnen lopen. 

 

Update 1 juli 2017

Het ontwerpbestemmingsplan Leimuiden West is in de vergadering van 23 mei jl. in procedure gebracht. Op 25 april was immers een amendement aangenomen waarbij een aantal zaken nader moesten worden onderzocht. In volgorde van dit amendement de volgende punten in samengevatte vorm. De volledige brief met bijlagen kunt u hier lezen.

A. Vervallen van de bouw van woningen op de vuilstort. Het bestaande woningbouwprogramma is 104 woningen, 37 woningen op veld 3 en 67 woningen op Meerewijck 3. Aangezien er 30% in het sociale segment gebouwd dient te worden houdt dit concreet 31 sociale woningen in.Als Meerewijck 3 niet doorgaat zullen er binnen het plan 67 woningen, waarvan 20 sociale woningen minder gebouwd worden.De gemeente financiert niet mee om precedentwerking tegen te gaan.

B. Inhoudelijke beantwoording van inspraakreacties/zienswijzen. Deze zitten vervat in het ontwerpbestemmingsplan

C. Sociale woningbouw als eerste gerealiseerd.Dit is toegezegd door de ontwikkelaar en wordt verwerkt in een allonge bij de overeenkomst.

D. Verkeerscirculatieplan (VCP), verbetering van verkeersveiligheid.In de Integrale Ruimelijke Notitie is in paragraaf 5.1 een overzicht van de aandachtspunten op dit gebied opgenomen.In dit document staat dat Leimuiden West gerealiseerd kan worden mits er rekening gehouden wordt met de volgende aandachtspunten:

-De omliggende wegen zijn in verkeerstechnisch opzicht in staat om de toename van verkeer op te vangen volgens het rapport Goudappel-Coffeng Inrichting conform de richtlijn Duurzaam Veilig verdient de aanbeveling.

-Aansluiting, bij voorkeur een directe, op de Beukenlaan verdient aandacht.Echter denk ook aan ruimtelijke reservering om verkeerskundige problemen in de toekomst te vermijden en zorg voor geen blokkade van een verbinding in zuidelijke richting (Westeinde- Kerklaan).

-Zorg voor goede wandel- en fietsverbinding die aansluiten op bestaande verbindingen richting centrum.

-Maak langs de dijk wandel- en fietsverbindingen richting buitengebied.

E. Visie op openbaar groen in aansluiting op het project. Zorgvuldige aansluiting op de open polder moet er zijn naast groene doorzichten en de Ringvaart dient te kunnen worden beleefd door een gedeelte openbare oever aan te leggen.

Het mediationtraject tussen de S.V. Kickers '69 en  bewoners van de Dennenlaan met bewoners van de dijkwoningen Meerewijck in verband met de locatie van het kunstgrasveld op veld 2 ipv. op het huidige trainingsveld is mislukt.

 

Update 6 maart 2017

In de vergadering van de Raad van de gemeente Kaag en Braassem gehouden op 25 april 2016 is een amendement aangenomen waarbij een aantal zaken aangeleverd dient te worden bij het aanbieden van het bestemmingsplan Leimuiden-West. 

Deze zaken betreffen een financiele haalbaarheidsstudie voor het plan Leimuiden-West waarin de bebouwing op de Ringvaartdijk is losgekoppeld, een inhoudelijke beantwoording van de ingediende inspraakreacties/zienswijzen, een planning waaruit blijkt dat de sociale woningbouw als eerste gerealiseerd wordt, een update van het verkeerscirculatieplan inclusief een paragraaf voor verbetering van verkeersveiligheid en de doorstroming van de ontsluitingswegen in Leimuiden en een visie op openbaar groen buiten het te ontwikkelen plangebied en in aansluiting op het ontwerp Leimuiden-West.

Hieruit is oa een mediation traject gestart tussen de voetbalvereniging en bewoners van de Dennenlaan/Meerewijck en in samenwerking met stedenbouwkundig bedrijf Imoss  een proces gestart om te komen tot een integrale ruimtelijke notitie over groen, wonen en verkeer in Leimuiden. Dit alles zal haar beslag krijgen in het eerste kwartaal van 2017.

 

Update 14 mei 2016

Op de eindstop van de kwaliteitstournee op 15 april ( zie project N207) is door middel van een fotorapportage een beeld geschetst van de gevolgen  voor de Grietpolder door verdere bebouwing. Des te meer een reden om een gebiedsvisie op te stellen. 

Nieuws van 15 februari 2016 - Krediet Leimuiden-West

 

Nieuws van 29 januari 2016 - Inspraakreactie dorpsraad op voorontwerpbestemingsplan Leimuiden-West

 

Nieuws van 27 januari 2016 - Stap terug met nieuwbouwproject Leimuiden-West

 

Aanvulling 15 januari 2016.

Het College van B&W heeft een raadsvoorstel gedaan waarin zij krediet vraagt voor een deel van de ontwikkeling van Leimuiden-West. Op zich is de kredietaanvraag niet zo interessant ware het niet dat het college met een helder en inzichtelijk verhaal haar aanvraag doet. Dat maakt het kredietvoorstel lezenswaardig.
Het voorstel aan de gemeenteraad willen we u daarom niet onthouden en kunt u het hier lezen.

 

Aanvulling 14 januari 2016.

Door wat onduidelijkheden in de tekening van de sportvelden is op de inloopavond van 12 januari 2016 een nieuwe tekening gepresenteerd. Het is de bedoeling dat in overleg met de bewoners een goede invulling voor de verlichting en de strook tussen het grasveld en de weg wordt gekozen. De precieze invulling is op dit moment nog niet bekend.

Ook de tekening hiernaast maakt deel uit van het voorontwerp, ofwel alles ligt nog open. Nieuwe ideeën kunnen nog worden besproken en desgewenst ingebracht als zienswijze op het voorontwerpbestemmingsplan. Met deze link krijgt u de tekening groter op een afzonderlijke pagina.

sportvelden

 

Update 11 januari 2016.

Het officiële Voorontwerp bestemmingsplan Leimuiden West is ter inzage gelegd. Zie hier de publicatie in het Gemeenteblad.
Tot en met woensdag 3 februari 2016 ligt het voorontwerp bestemmingsplan voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis. U kunt daar terecht op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur of op afspraak.
Gedurende de ter inzage termijn kan een ieder zijn of haar inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar maken via een brief. Het adres staat vermeld in het hierboven genoemde Gemeenteblad.

Op 12 januari is er een inloopavond in de kantine van S.V. Kickers '69 gepland, waar het voorontwerp bestemmingsplan aan de orde komt. De avond is van 19.30 tot 21.00 uur.

Plan inzien?
Het plan kunt u op twee manieren inzien:
- op het gemeentehuis tot en met 3 februari
- op internet met de volgende link. (voor de doorzetters, want je moet erg veel klikken!)

Meer informatie? Op de website van Vibu staat een duidelijke presentatie van de plannen.

 

Update 21 december 2015.

Op het politiek forum van de gemeente op 14 december 2015 heeft de dorpsraad een aantal zaken onder de aandacht gebracht van de gemeenteraad en B&W. Dit betreft het afwijken van eerder beleid en het ontbreken van de waaromvraag, wordt de polder volgebouwd of komt er een gebiedsvisie, wordt gedacht aan een groene buffer en maak men gebruik van de woonmarktanalyse, wie betaalt het kunstgrasveld, het eerder betrekken van belanghebbenden bij de plannen en tenslotte het parkeren en de verkeersafwikkeling rondom de sportvelden.

Wilt u meer lezen hierover? Dit alles kunt u hier nalezen.

Een andere kritische noot op die avond kwam uit de hoek van de Vereniging tot Behoud van het Open Landschap. Hun verhaal kunt u hier lezen.

 

 

Update 14 december 2015.

Op dinsdag 8 december j.l. heeft het College van Burgemeester en Wethouders enerzijds ingestemd met de samenwerkingsovereenkomsten over Leimuiden-West tussen de Gemeente en Vibu, de Kickers en de Tennisvereniging, en heeft anderzijds ingestemd met een kredietvoorstel aan de Gemeenteraad.
Beide belangrijke besluiten kunt u hier nalezen in het B&W-verslag van die datum. U vindt ze onder punt 8 en punt 9.

Wilt u wat meer weten over de projectontwikkelaar Vibu? Bezoek dan deze site.
Op deze pagina vindt u ook een link naar een verhelderende presentatie over Leimuiden-west.
Om rechtstreeks naar de presentatie te gaan: gebruik deze link.

 

Update 15 oktober 2015.

Op 30 september was er een informatie-avond bij S.V. Kickers'69. De tennisvereniging heeft een week eerder besloten tot o.a. de aanleg van een zesde baan. Voor hen zeer belangrijk. Voor ons is dat wat wij aan de plannen kunnen inbrengen.
De Kickers leveren veld 3 in voor sociale woningbouw (comfortwoningen) en krijgen daar een kunstgrasveld voor terug waardoor de tennisvereniging met een baan kan uitbreiden.
De sanering van de oude vuilnisbelt wordt betaald uit de aanleg van Meerewijck III
Door de dorpsraad worden een aantal kritische vragen geformuleerd die de rol van de dorpsraad markeren:
1. Voor welke leeftijdscategorieën wordt er gebouwd, welk deel voor inwoners van ons dorp en welk deel van buiten. De norm zou moeten zijn onder de 50 jaar en liefst nog daaronder. Jonge gezinnen en voor Meerewijck III misschien enigszins gearriveerde gezinnen. Tot onze verrassing wordt die vraag door de gemeente doorverwezen naar de uitkomst van het woningmarktonderzoek. Dat duurt nog wel enkele maanden. Intussen is de gemeente wel één van de partners bij de ontwikkeling Leimuiden West dat binnenkort zal leiden tot een bestemmingsplan(wijziging) voor het gebied. Dus vooralsnog zonder visie op de aan te trekken bewonerscategorieën.
2. Wat zijn de gevolgen voor de extra verkeersdruk in het dorp, ook in dit plan wordt alle verkeer naar de Kerklaan geleid. Hoewel in de haalbaarheidsstudie van meerdere varianten wordt uitgegaan, lijkt de keus wat de gemeente betreft gemaakt. Het hoogheemraadschap wordt zonder geraadpleegd te zijn al als tegen beschouwd. De bewoners van de Meerewijck worden ook als tegen verondersteld voor een weg onderlangs naar de Esdoornlaan, terwijl de bewoners van de Leeuwerik, Kievit en de Kerklaan niet in het plaatje voorkomen. Het alternatief via Kerklaan naar de Muizenstaart is zonder meer afgevoerd. Daarnaast is de veiligheid van de fietsende schoolgaande jeugd vanuit deze wijk hier ook in het geding.
3. De parkeerdruk bij het sportcomplex in de wijk Beukenlaan/Dennenlaan is nu al hoog, zijn er nog mogelijkheden om op het eigen sportterrein nog extra parkeerplaatsen te realiseren in plaats van het aantal parkeerplaatsen te verminderen.
4. Zijn de gevolgen van eventuele hinder door licht en geluid goed bekeken, ook in overleg met de omgeving?
5. Er is ook nog bedrijvigheid bij de Muizenstaart, jachtwerf Kok, een groene buffer daar zou een bijdrage kunnen leveren aan de scheiding tussen werken en wonen. Hierdoor schep je openbare groene ruimte die voor alle inwoners toegankelijk is, als compensatie voor het verdwijnen van de groene doorkijk van Ringvaart naar Drecht.
6. Hoe geven we aan kwaliteit van de openbare ruimte gestalte in de wijken van dit project, m.a.w. welke kaders geeft de gemeente mee?

Voetnoot bij het bovenstaande.
De vraag dringt zich op hoe de ontwikkeling Leimuiden-West zich verdraagt met de MRSV (Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie), kortweg Structuurvisie 2005?
Daarin staat duidelijk als eerste keuze: "geen nieuwe woningbouwplannen. ... De gemeente moet zich meer gaan richten op het afronden van de bestaande projecten".

Voor Leimuiden betekent dat:
het afbouwen van: "de nieuwe woonwijk Beukenlaan aan de westzijde van het dorp. Komende jaren wordt de wijk volledig afgebouwd tot aan de Drecht: Beukenlaan II, III en IV."
De totale wijk herbergt dan ongeveer 275 woningen.

In het kader van de 'ruimte voor ruimte regeling' kan in het gebied ten westen van de Beukenlaan gezocht worden naar versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijke gebied door minder gewenste functies (bijvoorbeeld glastuinbouw) te vervangen door gewenste functies (bijvoorbeeld een recreatief bedrijf of woning).
Vraag: past Leimuiden-West in de hierboven aangegeven beleidskaders?

 

Update 20 juni 2015.

De Haalbaarheidsstudie is op 15 mei 2014 gereedgekomen. Reden voor de gemeente om een persbericht te verspreiden nu het College van B&W akkoord is.
De plannen blijken haalbaar te zijn volgens projectontwikkelaar VIBU, de Tennisvereniging Leimuiden, de Kickers'69 en de gemeente Kaag en Braassem.

Volgende stap is het sluiten van een koop- en realisatieovereenkomst tussen de VIBU en de gemeente. Daarnaast wordt gewerkt aan een bestemmingsplan. Ook worden er afspraken gemaakt met de twee sportverenigingen over de werkzaamheden op het sportcomplex.
Als dit lukt in 2015 kan dit jaar nog het ontwerpbestemmingsplan ter visie worden gelegd.

De Haalbaarheidsstudie kent verschillende modellen. Model 2b is de voorkeursvariant en is haalbaar gebleken. Dat betekent:
1. Kickers'69 staat veld 3 af aan de Vibu voor woningbouw.
2. De VIBU bouwt ook woningen op de voormalige vuilstort langs de Ringvaart.
3. Uit de woningbouw wordt een kunstgrasveld betaald voor de Kickers'69.
4. De tennisvereniging verlegt de banen zodat er een extra baan aan de westkant bij kan komen.
5. De woningbouwlocatie wordt ontsloten met een weg langs de volkstuinen die op de Leeuwerik aansluit.

Voor wat betreft de communicatie wordt er een voor iedereen toegankelijke inloopbijeenkomst gepland. Daar zullen de betrokkenen het schetsontwerp toelichten.
Voor wie de Haalbaarheidsstudie wil downloaden kan dat hier doen.

 

 

Eerste artikel.

Leimuiden-West heet het kersverse deel van Leimuiden waarvoor een ontwikkeling in het verschiet ligt. Bij de gemeente waren signalen binnengekomen dat met name de voetbalvereniging en de tennisvereniging wel veranderingen voor ogen hebben.
Hiermee kan tevens vorm gegeven worden aan een aantal wensen van de gemeente: een toekomstbestendig sportcomplex, de sanering van de voormalige vuilstort en woningbouw complementair aan het bestaande woningaanbod.

Op initiatief van de gemeente is met betrokken partijen (Voetbalvereniging S.V. Kickers ’69, Tennisvereniging Leimuiden, Vibu projectontwikkeling en de gemeente Kaag en Braassem) een haalbaarheidsstudie opgesteld. Deze studie is door de vier partijen op 18 september 2014 gepresenteerd.

Er zijn verschillende varianten onderzocht. De voorlopige voorkeursvariant omvat het volgende:

1. De voormalige vuilstort aan de Ringvaart (Meerewijck 3) en het derde (westelijke) speelveld van de Kickers wordt een woningbouwlocatie.

2. De Kickers krijgen een bijna altijd bespeelbaar kunstgrasveld direct grenzend aan de Beukenlaan; van het huidige trainingsveld wordt een normaal speelveld gemaakt.

3. De ruimte die bij de Kickers ontstaat kan de Tennisvereniging gebruiken om een extra tennisbaan aan te leggen en een mini-baan voor de jeugd. De huidige banen moeten daardoor wel wat verplaatst worden.

4. De ontsluiting van de woningbouw gaat langs de volkstuinen in het verlengde van de Leeuwerik.

Door de onderlinge afhankelijkheid en de bereidheid elkaar te willen helpen kan het integrale plan haalbaar worden. De gemeente faciliteert (regie, advies, ruimtelijke ordening) en heeft verder geen financiële middelen om ontwikkelingen te financieren.

De gemeente wijst er wel op dat het nog een schetsontwerp betreft en er dus nog wijzigingen kunnen optreden. Wanneer het plan ook ruimtelijk haalbaar blijkt te zijn, wordt gekeken naar de vervolgstappen. Op welke termijn dit plaats kan vinden, is nog niet te zeggen.


Noot van de dorpsraad.

Nog een bouwplan en met steun van twee grote verenigingen en support van de gemeente. Wie kan er nog tegen zijn.
In dit kader mogen we van de gemeente wel verwachten dat ze haar verantwoordelijkheid neemt voor een goede doorstroming van het verkeer in het dorp en de aansluiting op de N207. Er is nog steeds geen voornemen voor een verkeerscirculatieplan en een herinrichting van de wegen met de obstakels in het kader van "duurzaam veilig". Dat was al urgent en voor dit project is het zeker een randvoorwaarde.

Citaat uit de Haalbaarheidsstudie (blz. 3): "De ontwikkelingen in Leimuiden-West dragen bij aan (de overschrijding van?) het toekomstperspectief van de MRSV 2025 én kunnen gezien worden als het eerste resultaat van "Kernen in hun kracht"!

In de Maatschappelijk ruimtelijke structuurvisie (MRSV) is opgenomen dat de gemeente zich in het kader van de ontwikkelingen op de woningmarkt moet richten op de afronding van bestaande projecten, etc. en maximaal 10% van de woningvoorraad bij wil bouwen.
Past dit voor Leimuiden in dat voornemen of zijn die perspectieven inmiddels verbeterd (bijgesteld?) of anders verdeeld over de dorpen?

 

Update 6 juni 2016

Op 30 mei jl heeft de Gemeenteraad een beslissing genomen over de realisatie van een samenwerking tussen partijen. De Gemeenteraad heeft besloten dat de gemeente niet zal optreden als ontwikkelaar en dus niet zal deelnemen in een zogenaamde PPS constructie ( Publiek Private Samenwerking). Volgens de Raad dient de projectontwikkelaar zelf het risico te lopen. Omdat de projectontwikkelaar al had aangegeven dat het risico voor de ontwikkeling van Drechthoek II wellicht te groot wordt zonder steun van de gemeente is er een kans dat dit project niet wordt uitgevoerd.

Update 14 mei 2016

Op het eindstation van de op 15 april gehouden kwaliteitstournee in Leimuiden ( zie project N207) is oa door middel van een fotoreportage een beeld geschetst van de gevolgen van de (hoogte van de)  bebouwing voor het landschap.

Opdrachtgevers:

Nieuwsartikel van Nog geen definitieve beslissing Drechthoek II (15 februari 2016).

Update 11 maart 2016

We hebben de beschikking gekregen over de de presentatieposters voor de landschappelijke inpassing van Drechthoek II. Deze zijn eerder getoond op de inloopbijeenkomst van 8 oktober 2015.
U kunt deze hier inzien.

 

Update 10 maart 2016

B&W stelt in de raadsvergadering van 21 maart 2016 aan de raad voor om een 50 % risicodragende deelname  in het project nader te onderzoeken en voor de zomer de resultaten van dit onderzoek te presenteren.

Als onderdeel van dit onderzoek worden de benoemde risico’s en aandachtspunten voor de gemeente nader in beeld gebracht, waarbij specifiek aandacht is voor:

  1. draagvlak voor de plannen bij de omgeving;
  2. behoefte aan bedrijfsgronden in relatie tot de voorgenomen planontwikkeling;
  3. verhalen van gemeentelijke kosten.

 Het besluit van B&W kunt u hier inzien.

Update: 23 november 2015

Op donderdag 8 oktober j.l. is er van 19.00 uur tot 21.30 uur een inloopavond over Drechthoek II geweest voor belangstellenden in de Ontmoeting. De direct omwonenden hebben daarvoor een uitnodiging ontvangen.
In de nog steeds voorbereidende fase is een landschapsvisie ontwikkeld met meerdere varianten.
Projectontwikkelaar Mourik en de grondeigenaren hebben een plan ontwikkeld, waarin SushiRan goed is meegenomen.
Belangrijke punten: bedrijvigheid en werkgelegenheid en een leefbare woonomgeving.
Ook hier zijn door de dorpsraad een aantal kritische vragen geformuleerd.

Nu is bekend geworden dat de deadline om tot een intentieovereenkomst te komen over tussen projectontwikkelaar Mourik en gemeente inzake de risicoverdeling is verplaatst van 15 september naar 31 december 2015. We moeten nog even wachten wat daar uit gaat komen. De ontknoping nadert.


Eerste artikel.
Drechthoek II

Ten noorden van het bestaande bedrijventerrein Drechthoek (I) wil de gemeente een nieuw terrein ontwikkelen: Drechthoek II.
Dat is nodig omdat de Raad van State in november 2014 het bestemmingsplan en het exploitatie plan heeft vernietigd.
Anderzijds wil Sushi Ran in het gebied uitbreiden en moet er een vernieuwde aansluiting komen op de N207 wanneer de Passage onder de N207 gerealiseerd is. Er is dus haast mee.

Op 1 juni 2015 heeft er een raadsinformatieavond over dit onderwerp plaatsgevonden. De presentatie op deze avond kunt u hier inzien.

De ruimte die de gemeente geeft aan burgerinitiatieven maakt het mogelijk dat de grondeigenaren een plan zullen opstellen waarin in ieder geval de uitbreiding voor Sushi Ran en de aansluiting op de N207 vanuit de Passage is opgenomen.
Wilt u hierover meer lezen op de site van de gemeente, gebruik dan de volgende link.

 


Heeft u opmerkingen over dit project? Email ons uw opmerkingen en vragen. Een email mag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. adres.
Bij de projecten die in Leimuiden spelen onderscheiden we twee soorten. In de eerste plaats zijn er bouw- en infrastructure werken.
Opdrachtgevers kunnen zijn: de gemeente, provincie, waterschap en/of ontwikkelaars, of een combinatie daarvan.

Daarnaast zijn er "eigen", kleinschalige projecten samen met de gemeente in het kader van kernen in hun kracht of waarvan de uitvoering door de dorpsraad of inwoners zelf is geïnitieerd.

Zoekt u informatie over een specifiek project: klik dan op het project van uw keuze.

Bouw- en infrastructurele en andere projecten in Leimuiden

Projecten van het dorp Leimuiden

Dorpshart Leimuiden

Laarzenpad

Leimuiden-West

Passanten ligplaatsen in de Drecht

N207 Passage Leimuiden

Inrichting Dorpsplein op korte termijn

Maatschappelijk Ruimtelijke Structuur Visie

Kleinschalige Woon-Zorg voorziening

Drechtdoorsteek

Dagopvang

Drechthoek 2

Verkeersafwikkeling Leimuiden

Integraal KindCentrum (IKC) (voorheen Brede school)Sociale WoningbouwVakantiepark op voormalig terrein Boot-betonLink naar Bestemmingsplan Kernen Leimuiden-Rijnsaterwoude

 

Leimuiderhof

 

Beukenlaan 3

 

Inactieve projecten

Deze projecten zijn verplaatst naar het Projectenarchief onder het Menu Archief.

 

 

We proberen de informatie zo volledig mogelijk te houden. Mocht u toch nog wat missen? Meldt het ons even. Stuur een email naar de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Update Dagopvang 4 april 2018

Vanuit de werkgroep Zorg en Welzijn is eind maart 2018 overleg geweest met TOM in de Buurt (TOM) om te bezien of er een geschikte (tijdelijke) locatie kan worden gevonden om een Dagopvang in Leimuiden te starten. Ook TOM ziet de noodzaak inmiddels in om een goede zorg te kunnen bieden aan oudere (veelal dementerende) Leimuidenaren. Zodra hier meer over bekend is zal hier melding van worden gemaakt.

 

Uit het persbericht d.d. 27 oktober van Tom in de Buurt en de Driemaster

Na een inventarisatie is gebleken dat er een aantal inwoners van Leimuiden was dat graag een creatief clubje wilde starten om met elkaar te handwerken. Een ervaren haakster, vrijwilliger, heeft aangegeven dit groepje te willen begeleiden. Deze activiteit vindt nu wekelijks plaats op donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur en wordt druk bezocht. De TOM wijkcoaches zijn met verschillende vrijwilligers in gesprek over het aanbieden en begeleiden van nieuwe activiteiten. Hierover zal in de nabije toekomst een flyer verspreid worden via internet en verschillende media. Wilt u de flyer digitaal ontvangen, geeft u dan uw emailadres aan de TOM wijkcoaches door. Dit kan in het wijkpunt of via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wanneer blijkt dat er meer behoefte is aan persoonlijke en gestructureerde opvang en begeleiding van ouderen en hun mantelzorgers zal Wijdezorg hier ondersteuning in gaan bieden.

Voor meer informatie: TOM in de buurt (vraag naar team Kaag en Braassem), telefoon: 088-9004567.

 

Opening van wijkpunt TOM in de Buurt in het Spant (update 5 oktober)

Opening Dagopvang

Op dinsdag 4 oktober heeft wethouder Henk Hoek een nieuw wijkpunt van Tom in de Buurt (TOM) geopend in het Spant te Leimuiden. In het nieuwe wijkpunt werkt TOM samen met Wijdezorg en de Driemaster. Naast ouderen is iedereen welkom voor activiteiten en vragen over Zorg en Welzijn. TOM zal zich in het begin richten op de wensen van inwoners die het wijkpunt bezoeken en gezamenlijk bezien welke activiteiten er met elkaar zijn op te zetten.

Het was een gezellige drukte tijdens de opening waar veel inwoners konden genieten van een lekker kopje koffie met gebak. In de grote zaal kon men tevens de activiteiten van de Leimuidense koersbalvereniging zien.

In het Wijkpunt, dat voorlopig op elke dinsdag en donderdag (van 09.30 tot 15.30 uur) geopend is, kunnen inwoners terecht voor leuke activiteiten, een praatje met koffie of thee, een lunch en een inloopspreekuur dat van 14.00 tot 15.30 uur open is.

Tijdens dit inloopspreekuur kunt u met name terecht als u hulp nodig hebt, eenzaam bent of vrijwilligerswerk wilt doen. De Driemaster is tijdens het inloopspreekuur aanwezig met 'De Papierwinkel', voor mantelondersteuning en het vluchtelingenspreekuur.

Bij voldoende kandidaten zal er een Dagopvang voor ouderen in Leimuiden geopend kunnen worden. Dit is een lang bestaande wens van ouderen in Leimuiden (maar ook Rijnsaterwoude en Bilderdam), waar de dorpsraad al enige tijd voor gepleit heeft.

Heeft u vragen dan kunt u vanaf heden terecht bij één van de wijkcoaches van TOM op dinsdag of donderdag.

 

Update 1 juni 2016

Het is de dorpsraad gelukt om na de zomer een pilot te starten voor Dagopvang voor ouderen in de Spantbar van onze Leimuidense sporthal. Dit is een mooi resultaat, waardoor onze ouderen niet meer noodgedwongen voor Dagopvang naar andere dorpen of gemeenten hoeven te reizen! In samenwerking met Wijdezorg, Tom in de Buurt en de Driemaster zal er na de zomer gestart worden met Dagopvang van waarschijnlijk 3 dagen per week. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en behoefte kan het aantal dagen nog verder worden uitgebreid. Het communicatietraject zal in de tweede helft van juni starten. Vrijwilligers die willen helpen kunnen zich nu al aanmelden via het telefoonnummer van Tom in de Buurt: 088 900 4567. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk.

 

Update 3 maart 2016.

Voor ouderen in Leimuiden en Rijnsaterwoude ontbreekt in Leimuiden een mogelijkheid van dagopvang. Ook voor dementerenden is er geen mogelijkheid in ons dorp om opgevangen te worden. Zij moeten daarvoor het dorp uit.

In groeikernen, zoals Leimuiden, dient er volgens de Maatschappelijke agenda (MAG) van de gemeente Kaag en Braassem op gezette tijden een dorpssteunpunt toegankelijk te zijn. Zo'n steunpunt is meestal gekoppeld aan een ontmoetingscentrum. Inwoners kunnen dan zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Het liefst in eigen dorp.

Het ontbreken van dagopvang wordt ook ervaren door vrijwilligers van de stichting Welzijn Ouderen in Leimuiden bij welzijnsbezoeken. Dit komt overeen met de bevindingen uit 2008 van het Regionaal bureau gezondheidszorg Zuid-Holland Noord en de CIZ basisrapportage AWBZ van Leimuiden en Rijnsaterwoude per 1 januari 2015. Hieruit blijkt dat er in totaal 125 cliënten zijn met een AWBZ-indicatie.

Ruim 75% daarvan is ouder dan 65 jaar. Uit de woningmarktanalyse 2015 blijkt verder dat het aantal 65+ huishoudens in Kaag en Braasem zeer sterk stijgt van 3.000 in 2015 naar circa 5.500 in 2040! Dit zal ongetwijfeld ook van invloed zijn op de behoefte aan dagopvang in Leimuiden.

De dorpsraad vindt het belangrijk dat er voldoende dagopvang in Leimuiden komt en denkt daarbij aan de mogelijkheid om bij de ontwikkeling van nieuwe woningbouwprojecten in Leimuiden, of op een andere (bestaande) locatie, dagopvang voor ouderen te realiseren. Dit zou kunnen al dan niet bij de bouw van een nieuw gezondheidscentrum of een kleinschalig woon-zorgcomplex voor ouderen.

Realisatie van dagopvang voor ouderen en dementerenden in Leimuiden is met name bedoeld voor inwoners uit Leimuiden, Rijnsaterwoude en Bilderdam.

De werkgroep Zorg en Welzijn is momenteel in gesprek met diverse zorgverleners om dagopvang nog in de tweede helft van 2016 te kunnen realiseren.

De leefbaarheid van Leimuiden zal toenemen door deze voorziening en ouderen kunnen het contact behouden met hun directe woon- en leefomgeving.

 

Eerste artikel.

wandelstok

Voor ouderen in Leimuiden en Rijnsaterwoude ontbreekt er in Leimuiden een mogelijkheid van dagopvang. Ook voor dementerenden is er geen mogelijkheid in ons dorp om opgevangen te worden. Zij moeten daarvoor het dorp uit.

In groeikernen, zoals Leimuiden, dient er volgens de Maatschappelijke agenda (MAG) van de gemeente Kaag en Braassem op gezette tijden een dorpssteunpunt toegankelijk te zijn. Zo'n steunpunt is meestal gekoppeld aan een ontmoetingscentrum.
Inwoners kunnen dan zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Het liefst in eigen dorp.

Het ontbreken van dagopvang wordt ook ervaren door vrijwilligers bij welzijnsbezoeken. Dit komt overeen met de bevindingen uit 2008 van het Regionaal bureau gezondheidszorg Zuid-Holland Noord en de CIZ basisrapportage AWBZ van Leimuiden en Rijnsaterwoude per 1 januari 2015. Hieruit blijkt dat er in totaal 125 cliënten zijn met een AWBZ-indicatie.
Ruim 75 % daarvan is ouder dan 65 jaar. Uit de woningmarktanalyse 2015 blijkt verder dat het aantal 65+ huishoudens in Kaag en Braasem zeer sterk stijgt van 3.000 in 2015 naar circa 5.500 in 2040! Dit zal ongetwijfeld ook van invloed zijn op de behoefte aan dagopvang in Leimuiden.

koffietafel De dorpsraad vindt het belangrijk dat er voldoende dagopvang in Leimuiden komt en vraagt zich af of het mogelijk is om bij de ontwikkeling in Leimuiden van het nieuwe dorpshart (WMDL) of op een andere (bestaande) locatie dagopvang voor ouderen te realiseren, al dan niet bij de bouw van een nieuw gezondheidscentrum of een kleinschalig woon-zorgcomplex voor ouderen.

Realisatie van dagopvang voor ouderen en dementerenden in Leimuiden is bestemd voor inwoners uit Leimuiden, Rijnsaterwoude en Bilderdam.

De werkgroep Zorg en Samenleving zal partijen, zoals diverse zorgverleners, met elkaar in gesprek te brengen om dagopvang te kunnen realiseren. De leefbaarheid van Leimuiden zal toenemen door deze voorziening en ouderen kunnen het contact behouden met hun directe woon- en leefomgeving.


Heeft u misschien ideeën over dit project? Dan is het handig om daarvan op de hoogte te raken.
U kunt uw mening geven via een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 Zorgcentrum Dagelijks Leven in Leimuiden hard nodig!

 

Update 30 augustus 2018

Tijdens de zomer is er weer een positieve stap gezet naar de realisatie van het zorgcentrum doordat de Raad positief heeft ingestemd met dit initiatief.

 

Update 25 juli 2018.

Naar aanleiding van de artikelen in het Witte Weekblad van 27 juni en 4 juli, waarin de heer Kalkwarf namens enkele omwonenden zijn bezwaren uit tegen de komst van het kleinschalige woon-zorgcentrum dat Dagelijks Leven naast zwembad De Kleine Oase wil bouwen, lijkt het ons goed om ook de voordelen van de komst van dit zorgcentrum langs de Drecht te laten horen.

De informatiebijeenkomst van Dagelijks Leven op 27 juni in de Ontmoeting trok veel bezoekers en het overgrote deel van de aanwezigen was erg ingenomen met de komst van dit zorgcentrum, waar de Dorpsraad zich al jaren sterk voor maakt. Oudere inwoners van Leimuiden hoeven dan niet meer het dorp uit als zij niet meer zelfstandig kunnen wonen. Vrijwilligers, die namens de Stichting Welzijn Ouderen welzijnsbezoeken aan de ouderen in Leimuiden en Rijnsaterwoude brachten, kregen te horen dat zij het heel erg vonden dat de ouderen uit het dorp moesten verhuizen als zij niet meer thuis konden wonen,omdat Leimuiden geen woonvoorziening voor ouderen heeft. Zoals bekend is het beleid van de regering dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven wonen, vaak met hulp van mantelzorgers.

Maar soms is zelfstandig wonen gewoon geen optie meer!

Woondiensten Aarwoude was een aantal jaren geleden voornemens om een zorgcentrum in Leimuiden te bouwen, dat helaas door veranderde regelgeving in de financiering niet meer haalbaar bleek.

De gemeente houdt de komende jaren rekening met een grote stijging van het aantal ouderen, zodat vooral de vraag naar psychogeriatrische zorg zal toenemen.

In Leimuiden,de één na grootste kern van Kaag en Braassem, dat op dit moment voor ouderen geen voorzieningen heeft (zoals een Dagopvang of een woon-zorgvoorziening), zouden er ook meer voorzieningen voor ouderen moeten komen. Deze wens wordt ook vanuit de twee huisartsenpraktijken in Leimuiden ondersteund.

Vanuit de Dorpsraad probeert de werkgroep Zorg en Welzijn al jaren een dergelijk zorgcentrum naar Leimuiden te halen. Niet alleen voor de oudere Leimuidenaren, maar ook voor oudere inwoners uit Rijnsaterwoude en Bilderdam. In overleg met mogelijke investeerders is al naar diverse locaties gekeken, onder andere op locatie van het nieuw te bouwen Dorpshart, het Kruispunt aan de N207 en op het terrein van de basisscholen. Om diverse redenen zijn deze locaties echter afgevallen.

Het is dan ook een unieke kans dat Dagelijks Leven een dergelijk centrum in Leimuiden nu op korte termijn langs de Drecht wil realiseren

Tijdens de informatiebijeenkomst is vanuit Dagelijks Leven puntsgewijs ingegaan op de bezwaren van de omwonenden en konden deze voor het grootste deel worden weggenomen. Gelukkig waren de omwonenden ook geen tegenstander van de komst van een zorgcentrum. Alleen de locatie was niet hun voorkeur en het uitzicht zal veranderen.

Het zal duidelijk zijn dat de Dorpsraad echter erg ingenomen is met de plannen van Dagelijks Leven. De leefbaarheid van Leimuiden zal toenemen door deze voorziening en het contact dat ouderen kunnen behouden met hun directe woon- en leefomgeving. En zeg eens eerlijk: wat zouhet fijn als je met je vader, moeder, opa of oma een wandelingetje kan maken in hun eigen dorp?

Waar het centrum dan komt maakt niet zoveel meer uit, als het er maar snel komt, want de nood is hoog!

De gemeenteraad zal uiteindelijk de definitieve locatie moeten bepalen.

 

Oudere tekst

voorbeeld kleinschalige woonvoorzieningDoor het ontbreken van een Woon-Zorgvoorziening moeten ouderen als zij niet meer zelfstandig kunnen wonen het dorp uit. Dit geldt voor Leimuiden maar ook voor Rijnsaterwoude.
Dat er een tekort aan plaatsen voor beschermd wonen wordt ervaren wordt ook in de voorlaatste Maatschappelijke agenda 2013-2016 (MAG) van de gemeente vermeld. Oud worden in het eigen dorp is niet voor alle inwoners mogelijk.

Foto hiernaast: voorbeeld van kleinschalig wonen: De Muzelaar in Alphen aan de Rijn

De gemeente houdt de komende jaren rekening met een grote stijging van het aantal ouderen, zodat vooral de vraag naar psychogeriatrische zorg zal toenemen. In de grotere kernen, zoals Leimuiden, zouden er meer voorzieningen voor ouderen moeten worden ontwikkeld. Leimuiden heeft op dit moment voor ouderen weinig voorzieningen (zoals een Dagopvang of een Woon-Zorgvoorziening). Woondiensten Aarwoude was voornemens om een zorgcentrum in Leimuiden te bouwen, dat helaas door veranderde regelgeving in de financiering niet meer haalbaar bleek.

Er zijn echter mogelijkheden om bijvoorbeeld bij nieuwbouwprojecten in Leimuiden een (particulier gefinancierde) kleinschalige Woon-Zorgvoorziening te realiseren. Deze mogelijkheden moeten worden aangegrepen, want dit zijn momenteel de enige kansen om een dergelijke voorziening te realiseren.

De Dorpsraad zet zich middels dit project hiervoor in. Inwoners uit (voornamelijk) Leimuiden, Rijnsaterwoude en Bilderdam zouden hier dan gebruik van kunnen maken.

De werkgroep Zorg en Welzijn (van de dorpsraad) is al enige jaren bezig om betrokken partijen met elkaar in gesprek brengen om deze voorziening tot stand te brengen. De leefbaarheid van Leimuiden zal toenemen door deze voorziening en het contact dat ouderen kunnen behouden met hun directe woon- en leefomgeving.

Update 3 april 2018

Inmiddels zijn er meerdere gesprekken gevoerd met diverse organisaties, zorgverleners en gemeente. We zijn verheugd te kunnen melden dat zich onlangs een partij heeft gemeld die in Leimuiden een kleinschalige Woon-Zorgvoorziening voor dementerende inwoners wil bouwen. Een principe verzoek voor een bouw-aanvraag is al bij de gemeente ingediend. Binnenkort zal deze bouwaanvraag aan het college worden voorgelegd, nadat eerst de naaste omwonenden zijn geïnformeerd. Het college staat positief tegenover deze aanvraag! Hopelijk zal er nog voor de zomer van 2018 hieromtrent een beslissing worden genomen.


Heeft u misschien ideeën over dit project? Dan is het handig om daarvan op de hoogte te raken.
U kunt uw mening geven via een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Update 23 juni 2016

De hanging baskets sieren sinds 10 juni de lantaarnpalen en ook de vaste bakken zijn van geraniums voorzien. Hiermee is het dorpsplein deze zomer in elk geval wat kleurrijker en gezelliger geworden. Het project is hiermee afgesloten.

 
Update 1 juni 2016

Inmiddels is er een extra bankje geplaatst bij slagerij Van der Meer en staan de vlaggenmasten voor het voormalige Maarse & Kroongebouw. De vlaggen van Kaag en Braassem, oud Leimuiden en Smits Bouwbedrijf (SBB) wapperen er lustig op los. De vlag van oud Leimuiden is een replica van de laatste vlag die in het (zelfstandige) dorp Leimuiden heeft gehangen en wordt gesponsord door Terrasana Natuurvoeding. Hopelijk leidt de vlag van SBB ertoe dat er snel duidelijkheid komt over het dorpshart.

De hanging baskets met kleurrijke planten zullen op 2 of 3 juni aan de lantaarnpalen worden gehangen en hopelijk zal de gemeente snel beginnen om de vaste bloembakken bij Van der Meer en Berends van bloeiende planten te voorzien. Het dorpsplein zal er deze zomer dan in elk geval wat gezelliger uitzien!

Kernen in hun kracht, samenwerking Gem. K&B en dorpsraad.

Voor alle duidelijkheid: dit project is gericht op verbetering van het
dorpsplein op de korte termijn.
Omdat het plein ook in het Masterplan Dorpshart zit gaat het hier om een cosmetische verbetering. Samen met de ondernemers en de bewoners kan een zowel snelle als eenvoudige verfraaiing mogelijk worden.

Stand van zaken.
Het idee van begin 2015 om het dorpsplein in 2 delen op te splitsen, waarvan een deel parkeren en een deel verblijven, stuitte op teveel weerstand bij gebruikers en winkeliers en is om die reden afgeblazen.

Omdat het plein er dan nog zeker enkele jaren troosteloos bij zou liggen is nu het idee ontstaan om het plein wat op te vrolijken op een wijze waarin ook gebruikers en winkeliers zich voldoende kunnen vinden.

Inmiddels heeft u in de Nieuwsbrief Leimuiden en Bilderdam van de
gemeente Kaag en Braassem van februari 2016 kunnen lezen dat er fleurige hanging baskets aan de lantaarnpalen komen en meer kleurrijke planten in de (bestaande) groenvakken worden geplaatst. Ook zijn erin inmiddels reacties gekomen van inwoners die het plaatsen van enkele vlaggenmasten voor het gebouw van Maarse en Kroon mogelijk maken en zal er een extra bankje bij slagerij Van der Meer worden gezet. Verder wordt nog bezien of er iets met de ontsierende voorgevel van het pand van Beerends kan worden gedaan.

De houten bloembakken die nu al voor het Maarse en Kroongebouw staan kunnen daar blijven staan.


Het project wordt vervolgd.

 


Heeft u misschien ook ideeën over dit project? Dan is het handig om daarvan op de hoogte te raken.
U kunt uw mening geven via een emailtje, maar u kunt ook nog aan het project meedoen, wat misschien nog wel leuker is. Meld u dan aan via het zelfde emailtje.

Kernen in hun kracht, samenwerking Gem. K&B en de dorpsraad.

Het idee achter het project is in Leimuiden een of liefst twee wandelroutes te maken. De laarzen zijn nodig omdat de route drassig kan zijn.
Van de wandelpaden kunnen nog meer mensen genieten van ons dorp en mooie omgeving.
Eén route maakt een ommetje door het dorp de polder in en laat zo de mooie, groene plekjes zien.

De andere route loopt van buiten het dorp de Groote Heilige Geestpolder in en is geschikt voor een wat langere wandeling. Hier wordt in tweede instantie naar gekeken.

Op dit moment worden de routes verkend en wordt onderzocht wie de eigenaren van de percelen gelegen aan de geplande routes zijn. Na dit onderzoek zullen leden van de werkgroep contact opnemen met de grondeigenaren over de mogelijkheden. Belangrijk is dat zowel dorp als de grondeigenaren zo'n route waarderen en de realisatie steunen.

wandelparkje

Het project wordt vervolgd.

 


Heeft u misschien ook ideeën over dit project? Dan is het handig om daarvan op de hoogte te raken.
U kunt uw mening geven via een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., maar u kunt ook nog aan het project meedoen, wat misschien nog wel leuker is. Meld u dan aan via het zelfde emailtje.

Kernen in hun kracht, samenwerking Gem. K&B en de dorpsraad.

Er staan voor komend seizoen (2016) nog drie zaken op het programma:

1. Invullen open gedeelte tussen de remmingswerken ter hoogte van de vm. vissteiger
2. De aansluiting tussen de remmingswerken en het dijkje. Helaas is de beschoeiing ter plaatse van de remmingswerken niet op hoogte gebracht, ook aan de straatzijde is geen rekening gehouden met gebruik door de passanten.
3. Informatiepaneel plaatsen met plattegrond dorp, winkels en horeca.

AANVULLING 15-07-2015:
Na de werkzaamheden van de dijkverzwaring Vriezekoop-noord wordt bezien of aanvullende voorzieningen nodig zijn tussen remmingswerken en de wal.

Op 17 juni is er gewerkt aan de Passantenligplaatsen in de Drecht. Zoals de foto laat zien worden de remmingswerken uitgebreid. De ruimten tussen de bestaande afmeermogelijkheden worden opgevuld. Hierdoor komen er aanzienlijk meer ligplaatsen bij.

 

 

remmingwerken

 

Eerste artikel.Drecht

Het project dat nu een gezamenlijke aanpak kent, heeft al een langere
geschiedenis. Nog in de gemeente Jacobswoude is er een besluit over
genomen. Daarna is er na door de fusie niets meer gebeurd.

Daar gaat nu verandering in komen. Op 3 februari 2015 hebben een aantal Leimuidernaren de koppen bij elkaar gestoken en met iemand van de gem. K&B geïnventariseerd wat er uitgezocht moet worden, wat er zou moeten gebeuren.

Hoewel het nog te vroeg is om concreet te worden, zijn er wel mogelijkheden om de situatie aan de Drecht aantrekkelijker te maken.

Passanten kunnen nu wel aanleggen maar minder gemakkelijker van boord gaan door het ontbreken van een steiger.
Er staat wel een informatiebord op de hoek met de Tuinderij, maar deze bevat geen bruikbare informatie voor passanten, waar ze naartoe moeten om boodschappen te doen, etc.
Dat is natuurlijk voor de middenstand ook belangrijk.

 


Heeft u misschien ook ideeën over dit project? Dan is het handig om daarvan op de hoogte te raken.
U kunt uw mening geven via een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., maar u kunt ook nog aan het project meedoen, wat misschien nog wel leuker is. Meld u dan aan via het zelfde emailtje.

Opdrachtgever:  Gemeente Kaag & Braassem

Update 30 augustus 2018

Imoss, stedenbouwkundig bureau, heeft in een eerder stadium een overzicht van aandachtspunten gemaakt in de integrale ruimtelijke notitie, namelijk op gebied van groenen water en bereikbaarheid en verkeer. Dit omvat zeker het autoverkeer maar ook voetgangers en fietsers.Het rapport geeft een overzicht van voor- en nadelen van 3 varianten, waarbij Imoss een aanbeveling doet voor variant 1. Het volledige rapport kunt u hier nalezen.

Ook Royal HaskoningDHV heeft een verkeersstudie gemaakt en beoordeelt de varianten op basis van verkeersveiligheid rondom halen/brengen, verkeersafwikkeling en leefbaarheid en ruimtebeslag. In hun rapport scoort variant 4 het beste voor de verkeersveiligheid. Ook dit rapport kunt u hier volledig lezen.

Hoewel de Kindpartners met architect al vele stappen hebben gezet om te komen tot het gebouw van IKCL geeft de infrastructuur rondom nog wel wat verschillende inzichten. Dit bleek ook door de insprekers op de Raadavond op locatie op 27 augustus jl. Mn gaat het hier om de hoeveelheid en locatie van parkeerplaatsen. 

 

Update 8 november 2017

Speciaal voor dit project is een website ontwikkeld. Om de website te bekijken gebruik de volgende link http://Ikcl.nl/. Het geeft een duidelijk beeld wat wij kunnen verwachten in Leimuiden voor een integraal kind centrum.

 

Update 1 juli 2017

Het proces om een integrale ruimtelijke notitie over Leimuiden speelt al meer dan een jaar en uiteindelijk is nu de complete versie hier te lezen.

In dit stuk staat onder andere ook in hoofdstuk 5, paragraaf 2 een overzicht met aandachtspunten voor het bouwen van een IKC op de locatie zoals onderzocht.

Deze luiden samengevat:- zorg voor goede wandel- en fietsverbindingen naar alle delen van het dorp;

                                    - zorg voor goede bereikbaarheid van het nieuwe IKC gebouw vanaf de binnenring;

                                    - zorg wanneer er ruimte vrijkomt voor een goede groene invulling die aansluit bij de structuur van water en groen in het dorp.

Update 6 maart 2017

Op 1 februari 2017 is de intentieverklaring ondertekend door de basisscholen van Leimuiden, kinderopvang Snoopy en peuterspeelzaal SamenEen. De partijen hebben een ambitie- en visiedocument opgesteld. Dit kunt u hier lezen.

Ook is er een visiedocument dat u hier kan lezen.

 

Update 7 november 2016

Op woensdag 2 november waren er ongeveer 16 raadsleden (inclusief burgerraadsleden) aanwezig in het gemeentehuis voor een beeldvormende raadsavond over het nieuw te bouwen IKC in Leimuiden. Ook was de coalitie van de huidige 3 basisscholen, Kinderopvang Snoopy en stichting Peuterspeelzalen SamenEEn uit Leimuiden aanwezig. Natuurlijk zat er ook een vertegenwoordiger van de dorpsraad in de zaal.

De gemeente wil graag de verouderde gebouwen van de huidige basisscholen in Leimuiden, die inmiddels ouder zijn dan 40 jaar, samenvoegen in één nieuw schoolgebouw, waar dan ook plaats is voor een peuterspeelzaal en kinderopvang.

Het comfort van de huidige gebouwen laat te wensen over (ventilatie en isolatie) en renoveren kost teveel geld. Daarnaast zitten de huidige scholen te 'ruim in hun jas'. De gemeente heeft een inventarisatie gemaakt van de mogelijke locaties en de haalbaarheid. Ook wordt gekeken naar de verkeersstromen, het openbaar groen en de duurzaamheid van het gebouw.

De coalitie heeft een voorkeur voor plaatsing van het IKC op het 2e veld van de Kickers 69. Deze locatie is echter veel duurder dan de voorkeur van de gemeente op locatie van de Kleine Wereld.

De oordeelsvorming van de raad staat voor 30 november 2016 gepland en hopelijk kan in december 2016 dan de besluitvorming beginnen. De raad zal dan concreet aangeven welke locatie verder uitgewerkt kan worden richting IKC.

Voor wat betreft tijdelijke huisvesting zullen de oude schoolgebouwen ingezet worden.

Vooralsnog ziet het er goed uit en wij houden u van de voortgang op de hoogte! 

 

Update 22 juni 2016

Op 13 juni jl is de bijeenkomst over het Integraal KindCentrum druk bezocht, zeker gezien het feit dat ook de Feestweek in Leimuiden gaande was.Centraal stond de locatie van het te bouwen IKC en de invulling van de vrijvallende ruimte.De studie van Roos en Ros fungeerde als basis om informatie bij de inwoners van Leimuiden op te halen.De opgehaalde opmerkingen worden mede verwerkt in het voorstel dat aan de Raad wordt aangeboden in dit najaar. 

De volledige presentatie van die avond met ook de planning voor het vervolg van dit project kunt u hier lezen.

Veel vragen en opmerkingen zijn gemaakt over de verkeersstromen rondom het IKC. De gemeente heeft toegezegd hier speciale aandacht aan te geven. 

Hier volgt een overzicht van het tijdspad van de ontwikkeling van het IKC in Leimuiden.

Update 8 juni 2016

De presentatie van de gezamenlijke partners (scholen, kinderopvang, peuterspeelzaal en gemeente) van 5 mogelijke locaties met voor- en nadelen zal worden gegeven in de Raadszaal op 13 juni as. Een uitnodiging door de gemeente is gepubliceerd en een flyer is rondgebracht in Leimuiden. Na de presentatie is een interactief gedeelte door middel van workshops. Bij elke workshop zijn de partners alsmede raadsleden en inwoners uit Leimuiden vertegenwoordigd. Elke inbreng wordt gewaardeerd.

 

Update 16 mei 2016

Op 27 mei zal de Dorpsraad aanwezig zijn bij een bespreking waarin een terugblik op de bewonersavond van 9 maart alsmede een bespreking van adviezen over de locatie etc zal worden besproken. De Coalitie ( Scholen, kinderopvang, peuterspeelzaal en gemeente) bereidt zich op deze wijze voor op de presentatie van het advies voor een  Integraal KindCentrum (hierna IKC) in Leimuiden aan de gemeenteraadsbijeenkomst op maandag 13 juni as. 

Update 18 maart 2016.

Op woensdag 9 maart is in de Ontmoeting een inspirerende brainstormavond gehouden over de toekomst van de schoolgebouwen in Leimuiden en misschien zelfs over een integraal kindcentrum 0-12 jaar.

Deze avond werden de eerste ideeën voor een kindcentrum 0-12 in Leimuiden besproken. Ouders, leerkrachten, inwoners, omwonenden, allen konden laten horen wat ze van de ideeën vonden. Tips voor de ontwikkeling van het gebied konden worden ingeleverd.

Het programma bestond uit diverse activiteiten waaronder schets- en maquettetafels waaraan u mee kunt tekenen. Er was informatie over de thema’s: "waarom een kindcentrum?, wat te doen met de vrijvallende locaties?".
Maar er werden ook verrassende locaties gepresenteerd: Bouw van het kindcentrum op veld 3, ja dat veld van de sociale woningbouw inderdaad en veld 2; ook dat veld waar de Kikkers zo graag kunstgras willen, grenzend aan de Beukenlaan.

Bij sommige raadsleden was het ongeloof van het gezicht te lezen: bestond er dan geen Leimuiden West?, is er ingegrepen van hogerhand?
Nee hoor, dat heet brainstormen,  “out of the box” denken. Verward gingen een aantal van ons huiswaarts.

Wordt vervolgd

 

Update 8 februari 2016.

Medio december heeft de raad een krediet vastgesteld om een financieel en ruimtelijk onderzoek te doen naar de mogelijkheden van brede scholen, waaronder Leimuiden/Rijnsaterwoude.

De gemeente staat samen met de schoolbesturen voor de opgave om efficiënte, toekomstbestendige onderwijshuisvesting te realiseren.
brede school
De dorpsraad volgt dit onderzoek met aandacht t.a.v. de inpassing van de school in de huidige groene omgeving, de woningen (incl. mogelijk nieuwbouw), het (wellicht groene) speelplein, de relatie met ’t Spant en het trapveld en het verkeer, nu zich dat op één locatie concentreert, zowel auto’s als fietsen.

 

Update 2 juni 2015.

Eind mei 2015 heeft Annelies Karman in het Leidsch Dagblad een artikel gewijd aan de Leimuidense scholen. Daaruit blijkt dat gestreefd wordt naar een Integraal Kindcentrum, waarin naast de drie basisscholen ook plaats is voor kinderopvang en peuterspeelzaal.
Als je geïnteresseerd bent kun je het ook hier lezen.

Een idee: voor het educatieve element en natuurlijk spelen is een combi met het project Bospark mogelijk interessant.
Iets voor Leimuiden Natuurlijk?

 


Heeft u misschien ideeën over dit project?
U kunt uw mening geven via een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Opdrachtgever: provincie en gemeente.

 

Update 15 juni 2018

Op onze laatste Algemene Leden Vergadering in Leimuiden op 11 april is een update gegeven  van de huidige stand van zaken.

Het is een stug en taai (en soms traag) proces. Het belang doorstroming is in onze ogen niet het enige opgehaalde belang van het gehele traject van de N207 Passage Leimuiden Trajectdeel 5. Wij blijven proberen om naast de alternatieve route voor het doorgaand landbouwverkeer ( uit de kern van ons dorp) ook een gewenste ontsluiting/aansluiting van Leimuiden op de N207 te laten realiseren. Veiligheid  voor iedere weggebruiker blijven wij nastreven. 

Op dit moment is er al veel afgeschild van de oplossingsrichtingen en wordt er druk overlegd in welke vorm het viaduct kan worden aangelegd. De goedkoopste versie is een fiets/voetgangerstunnel op dezelfde locatie waar eerst het grote viaduct conform de viaduct-plus-variant was gedacht maar wij zetten in op een volwaardig viaduct aangezien we verder in de toekomst ontwikkelingen verwachten die een ruimere ontsluiting zullen vergen. Niet alleen kun je denken aan de ontwikkeling van Drechthoek II in de toekomst maar ook als alternatieve route voor elk verkeer , gezien het feit dat er in Leimuiden ook 200 woningen zullen worden gebouwd.Je kan maar 1 keer bouwen en wel graag met een vooruitziende blik op de toekomst. Aanpassing van de Dr.Stapenseastraat/Kruispunt zal ook nodig zijn zeker nu ook de bushaltes zullen worden verplaatst.Omdat in het lange proces weer wijzigingen zijn gekomen die een ieder in en om Leimuiden aangaat hebben wij aangedrongen op een bewonersinfo-avond in Leimuiden.Deze zal plaats vinden op 5 juli as.

Update 16 maart 2018

Eindelijk is er weer beweging in dit dossier. Nadat er een nieuwe projectleider van de provincie is ingesteld op 1 november, is er een bijeenkomst van de stuurgroep op 16 november 2017 geweest. In dit overleg is geconstateerd dat Drechthoek II voorlopig niet doorgaat, waardoor het totaalpakket van fase 1 niet uitvoerbaar is. De snelfietsroute is niet doelmatig gebleken. Er vindt nu alleen nog onderzoek plaats of de regionale fietsroute een bijdrage kan leveren aan het terugdringen van het autoverkeer op de N207. De problematiek van het doorgaand landbouwverkeer is onderzocht door adviesbureau Goudappel Coffeng en daaruit blijkt dat het toestaan van landbouwverkeer op de N207 of de busbaan geen optie is. Besloten is in een vervolgtraject een andere alternatieve route voor het landbouwverkeer met partijen te onderzoeken. Dit alles vindt u in de brief van 11 maart 2018 van de Provincie Zuid-Holland die u hier kunt openen.

De onderzoeksvragen uit de versnellingskamer en actuele beantwoording hierop is toegevoegd in de bijlage bij de brief van 11 maart 2018 welke u hier kunt openen.

Op 16 januari  2018 heeft de Dorpsraad Leimuiden een overleg gehad met de nieuwe projectleider om na een lange stilte weer een start te maken met het zoeken naar oplossingen. Op 20 februari heeft dit een vervolg gehad waarbij ook de gemeente Kaag en Braassem middels wethouder en projectleider aanwezig waren. Hiervan is helaas nog geen verslag. Ook heeft de dorpsraad de gemeenteraad geïnformeerd over de brief van het college, die een onderzoek naar een parallelweg voor doorgaand landbouwverkeer voorstelt. Deze brief kunt u hier openen en lezen.

 

Update 26 november 2017

Dat de dorpsraad er toe doet blijkt wel uit een paginagroot Artikel in het Algemeen Dagblad van journaliste Ellen Verhaar dat onlangs is verschenen. Een belangrijk element is niet de N207 zelf, maar de leefbaarheid in het dorp. Lees meer in het artikel zelf.

Update 8 november 2017

Na een zomer is weer een start gemaakt met de stappen naar een oplossing voor de N207 passage Leimuiden. Echter om meer druk te zetten op het weren van landbouwverkeer uit ons dorp heeft de dorpsraad recent een brief gestuurd naar gedeputeerde de heer F. Vermeulen om aandacht voor dit probleem bij Provinciale Staten te vragen. Deze brief kunt u hier lezen.

Ook is er een petitie opgezet om handtekeningen te verzamelen van onze inwoners welke kracht bij moet zetten. Deze petitie kunt u hier nogmaals lezen en ondertekenen.

Update 15 juli 2017

De provincie laat middels hun nieuwsbrief weten: Stap vooruit in aanpak N207 Leimuiden

Provincie en gemeenten zijn een stap verder gekomen in het proces om tot verbetering van de N207 bij Leimuiden te komen. Door breder te kijken dan alleen naar de bereikbaarheid/doorstroming op de N207, is inzicht ontstaan in de verschillende aspecten die een rol spelen in de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in en rond de kern van Leimuiden. Nu een gedeeld beeld is ontstaan van de aspecten, moeten deze in samenhang worden bekeken en gewogen. Zo mag een oplossing voor het landbouwverkeer niet leiden tot nieuwe onveilige situaties of belemmeringen voor het perspectief voor de lange termijn. Binnen Leimuiden is ondermeer duidelijkheid over de invulling van de Drechthoek II noodzakelijk. Een ingewikkelde puzzel waar de betrokken partijen zich de komende tijd samen met de omgeving verder over zullen buigen.

Verbreding van het doel

De geplande maatregelen op de N207 bij het kruispunt Dokter Stapenséastraat - Burgemeester Bakhuizenlaan hadden als belangrijkste doel de doorstroming op de N207 te verbeteren en een goede bereikbaarheid van de kern Leimuiden te garanderen. In het traject wat het afgelopen half jaar met de betrokkenen is doorlopen, is breder gekeken naar alle belangen die spelen in en rond de kern van Leimuiden. Hierbij is vooral de zorg over de effecten van het landbouwverkeer op de veiligheid en leefbaarheid naar voren gekomen, maar ook de behoefte om een goede bereikbaarheid op de lange termijn te borgen.

Samenhangend pakket

In een serie van bijeenkomsten en werksessies zijn de belangen geïnventariseerd en zijn mogelijke oplossingen bedacht. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen lokale oplossingen die op de korte termijn opgepakt kunnen worden en oplossingen voor de regionale bereikbaarheid op ook de lange termijn. Zo is voor de korte termijn gekeken naar een oplossing om het landbouwverkeer uit de kern te kunnen halen, maar bijvoorbeeld ook naar een snelfietsroute tussen Alphen aan den Rijn en Schiphol, om daarmee de N207 te ontlasten. Op de langere termijn zijn verder langs de N207 maatregelen nodig.

De bedachte oplossingen zijn op 6 juli voorgelegd aan de Stuurgroep N207, bestaande uit bestuurders van de gemeente Kaag en Braassem, Alphen aan den Rijn en de provincie Zuid-Holland. Bestuurlijk is de wil uitgesproken om verder te gaan met de voorgestelde oplossingen, waarbij de nog uitstaande vragen op korte termijn nog van een antwoord moeten worden voorzien. Definitieve besluitvorming kan dan voor het eind van het jaar plaatsvinden. Men wil daarbij de gezamenlijke aanpak van de afgelotinueren.

Wilt u de nieuwsbrief zelf nalezen dan kan dat hier.

 

Update 3 juli 2017

Hier kunt u de pakketsheet lezen.

 

Update 1 juli 2017

Na de laatste bijeenkomsten in mei en juni 2017 is er een document gemaakt ten behoeve van de bestuursgroep welke op 6 juli vergadert en een besluit zal nemen over de N207 passage Leimuiden. Dit document beschrijft het gehele proces sinds vorig jaar zomer en een pakket aan te kiezen maatregelen en oplossingsrichtingen. Zodra dit beschikbaar is zullen we dit hier plaatsen. 

Er is door lange en korte termijn werkgroepen en heel veel personen/bedrijven hard gewerkt om een pakket neer te leggen. Nadrukkelijk vermelden we dat een ultieme oplossing welke tegemoet komt aan alle opgehaalde belangen en issues niet haalbaar is binnen het huidige budget. Een oostelijk ringweg en de N207 voor Leimuiden/bus- en landbouwvervoer zal de enige structurele oplossing bieden maar met bedragen als 150 miljoen euro zijn dit wel scenario's die verder worden onderzocht nu financiers nog ontbreken. Wel is nu bereikt dat we kunnen faseren in oplossingen op korte, middellange termijn en er meer opgelost kan worden dan in de situatie voor vorig jaar zomer.En, belangrijk er is nu een basis en commitment om met veel meer partijen naar een lange termijn oplossing te komen. De sheets in concept opgesteld voor as donderdag zien er als volgt uit:

 

Update 23 april 2017

In het proces naar het vinden van een oplossing voor de N207 passage heeft ook een zogenaamde versnellingskamerbijeenkomst plaats gehad op 29 maart 2017.Belangen en droombeelden zijn door de 12 aanwezige groepen deelnemers gedeeld en de volgende onderwerpen zijn verder uitgediept in deze bijeenkomst: Drechthoek II, beschikbare budget, landbouwverkeer over busbaan, tunnel onder de Drecht, beperking vervoersbewegingen, kruispunt Leimuiden in relatie tot fiets- en landbouwverkeer en recreatie, fietstunnel bij kruispunt Leimuiden/N207 en recreatie . Vanuit de droombeelden komen 2 gecombineerde hoofdissues naar voren:

1. De bereikbaarheid (ontsluiting) van Leimuiden in combinatie met doorstroming van doorgaand verkeer op de N207.

2. Verkeersveiligheid (oa landbouwverkeer) in combinatie met lokale ontwikkelingen in de kern van Leimuiden.

In de maanden mei en juni zijn er diverse werkgroepbijeenkomsten gepland waarbij korte termijn en lange termijn maatregelen zullen worden gecombineerd tot een pakket van oplossingsschetsen naar de stuurgroep, zodat op bestuurlijk niveau (gemeente Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem en provincie Zuid-Holland) besloten kan worden over de passage N207 Leimuiden.

Het volledige verslag van de versnellingskamer kunt u hier lezen en de belangenmatrix via deze link.

Update 27 maart 2017 

Op onze Algemene LedenVergadering van 12 oktober 2016 hebben we ruimte geboden aan oa de Provincie Zuid-Holland om belangen van Leimuiden op te halen. Naast een presentatie was er ruimte aan tafels om aan te geven wat er hoe er gewijzigd of ingevuld dient te worden aangaande  de N207 Passage Leimuiden. Hierna is een traject gestart door de provincie waarbij met vele belanghebbenden is gesproken. In een zogenaamde reflectiegroep heeft de Dorpsraad hiervan kennis genomen en dit kunnen delen met de werkgroep N207 passage Leimuiden. De bedoeling is in een breder perspectief te kijken naar oplossingen voor het kruispunt. De Provincie heeft naar haar zeggen een goed beeld gekregen van de zaken die spelen rondom Leimuiden en in de regio. Belangrijke issues betreffen doorstroming op de N207, aansluiting op de N207 en de verkeersveiligheid en doorsnijding in en van Leimuiden. 

Natuurlijk spelen ons inziens het weren en tegengaan van sluipverkeer en landbouwverkeer naast de veiligheid voor elke weggebruiker (incl fietsers) ook een belangrijke rol. Op 29 maart as vindt er een bijeenkomst met vele genodigden plaats om inzicht  en begrip te krijgen voor elkaars belangen en het formuleren van oplossingsrichtingen staat centraal. De genodigden betreffen naast provincie Zuid-Holland ook provincie Noord-Holland, de gemeenten Kaag en Braassem , Alphen aan den Rijn, Haarlemmermeer, winkeliersvereniging , ondernemersvereniging K&B Oost, LTO Noord en Cumula, woningbouw vereniging, Hoogheemraadschap Rijnland en de Dorpsraad Leimuiden. Dit pakket aan oplossingsrichtingen moet tegemoet komen aan de gedeelde belangen en een oplossing bieden voor geconstateerde issues.In het voorjaar 2017 verwachten we meer over ons kruispunt en Dr Stapenseastraat te kunnen melden. 

Nachtafsluiting N207 20-21 februari 2017.

 

Update: 5 januari 2017

Door de Provincie Zuid-Holland is een bewonersbrief opgesteld die belanghebbenden hebben ontvangen. De brief geeft uitleg over de voorbije gang van zaken over de Drechtbrug en een blik naar het eindstadium. Deze brief kunt u hier inzien.

 

N207 Nachtafsluiting december 2016.

 

Update: 7 december 2016

Het werk aan de tweede legger van de brug over de Drecht vordert gestaag, maar we zijn er nog niet.

 

N207 Weekendafsluiting 4-7 november.

N207 nachtafsluiting Drechtbrug 3-4-5 oktober 2016.

Passage N207 Leimuiden onzeker. 

Update 6 september 2016

In 2014 was het technisch ontwerp gereed. De provincie heeft eind 2014 de benodigde gronden aan de westkant N207 van de gemeente aangekocht ( Connexxionterrein). Het bestemmingsplan voor het aan de oostkant geplande bedrijventerrein DrechthoekII, met daarin de ontsluitingsweg voor de N207 , is bij de Raad van State vernietigd( 2014). De gemeente heeft vervolgens een nieuw voorstel uitgewerkt voor het ontwikkelen van het bedrijventerrein Drechthoek II middels een PPS- constructie ( publiek-privaatrechtelijke samenwerking). Dit voorstel is op 30 mei jl in de gemeenteraad besproken maar is niet aangenomen. Wel heeft de Raad zich uitgesproken mee te willen werken aan een bedrijventerrein in een faciliterende rol. Dit betekent dat het op dit moment onduidelijk is of het bedrijventerrein er komt. Daarmee is de beoogde oplossing voor het knelpunt Leimuiden ook onzeker. Tegelijkertijd is duidelijk geworden dat het draagvlak voor het huidige ontwerp van de passage Leimuiden is afgenomen vanuit de gemeente Kaag en Braassem. In het overleg  tussen provincie en de wethouder van Kaag en Braassem van begin juni is geconstateerd dat het om bovenstaande redenen wenselijk is om samen met belanghebbenden een breed onderzoek te doen naar mogelijke alternatieve oplossingen voor het knelpunt Leimuiden. Dit onderzoek wordt de komende maanden uitgevoerd.

Nachtafsluiting N207 5-6 september

Update 4 september 2016

In tegenstelling tot eerder berichtgeving in juni  zal de aannemer vanaf week 40 (begin oktober) starten met het slopen van het tweede brugdeel. Op dat moment wordt het ponton teruggevaren en is de Drecht weer gesloten voor het vaarverkeer.

 
Update 30 augustus 2016

Opnieuw is er een nachtafsluiting , namelijk van 5  op 6 september 2016 van 20.00 uur tot 06.00 uur tussen de Kruisweg en de Burgemeester Bakhuizenlaan. Met deze afsluiting starten de werkzaamheden die de provincie Zuid-Holland tot eind 2016 gaat uitvoeren op de N207 tussen de Leidsevaartbrug en de Drechtbrug. De aannemer plaatst wegafscheidingen op de weg. 

23 juli 2016: Laatste ligger Drechtbrug geplaatst.

21-22 juli 2016: Nachtafsluiting Drechtbrug 21-22 juli 2016

Update 11 juli 2016

De Drechtbrug bij Leimuiden is in de nacht van 21 op 22 juli 2016 voor al het verkeer gestremd vanaf de rotonde Vriezenweg tot Leimuiden.Tijdens deze nachtafsluiting plaatst aannemerscombinatie Vobi/Mourik de liggers voor de nieuwe Drechtbrug. Om de liggers te plaatsen wordt de N207 afgesloten vanaf de rotonde Vriezenweg tot Leimuiden van donderdag 21 juli 21.00 uur tot vrijdag 22 juli 06.00 uur. Verkeer wordt omgeleid via  de A4/N11 en A4/N446.Bestemmingsverkeer richting Leimuiden kan gebruik maken van de Vriezenweg en de Willem van der Veldenweg. Daarnaast zijn ook de Vriezenkoop-Zuid en de vaarweg voor 1 nacht gestremd. Direct omwonenden van de Vriezenkoop ontvangen hierover een informatiebrief via de aannemer.

De Drecht bij Leimuiden is tot begin september 2016 toegankelijk voor de scheepvaart. Het vaarverkeer dient rekening te houden met een beperkte doorgang van circa 6 meter en vanaf juli meet de nieuwe doorvaarthoogte van 3,15 meter.In september start de aannemer met de sloop van het tweede brugdeel en is de vaarweg wederom gestremd voor al het vaarverkeer.

12-13 juli 2016:  Nachtafsluiting N207 12-13 juli 2016.

21-22 juni 2016: Nachtafsluiting N207 21-22 juni.

 

Update 18 juni 2016

In de nacht van dinsdag 21 juni op woensdag 22 juni 2016 is de N207 tussen Alphen aan den Rijn en de Kruisweg(N446) gestremd.Tijdens deze nachtafsluiting verwijdert de Provincie Zuid-Holland de tijdelijke geplaatste wegafscheidingen. Na de nachtafsluiting zal de N207 op dit deel weer 2x2 rijstroken breed zijn.

Tot 20 juni 2016 wordt door de aannemer het zand tussen Alphen aan den Rijn en de Kruisweg(N446) verwijderd. Hierdoor kunnen de wegafscheidingen tot aan de Kruisweg worden verwijderd. Het zand is gebruikt als voorbelasting, om de grond klaar te maken voor de aanleg van een extra busstrook. Het wordt hergebruikt als voorbelasting op de N207 tussen de Kruisweg en de Leidsevaart brug . De overige wegafscheidingen tussen de Kruisweg en de Leidsevaart brug blijven staan .Hier geldt nog steeds een snelheid van 50km/uur.

Tijdens de nachtafsluiting van 21 juni 21.00 uur tot woensdagochtend 22juni 05.00 uur wordt verkeer op de N207 richting A4(Schiphol) omgeleid. Deze omleidingsroutes staan ter plekke aangegeven. De N446 is niet gestremd. Hulp- en lijndiensten(Arriva) kunnen (met enige hinder) gebruik maken van de N207.

De Drechtbrug bij Leimuiden heeft vanaf begin juli 2016 een nieuwe doorvaarthoogte. Aannemerscombinatie Vobi/Mourik start dan met het plaatsen van de liggers voor de nieuwe Drechtbrug. Hierdoor wordt de doorvaarthoogte van de brug van 3,95 meer definitief verlaagd naar 3,15 meter.

De Provincie Zuid-Holland is eind 2015 gestart met de vervanging van de Drechtbrug. De sloop en bouw van de brug wordt gefaseerd uitgevoerd . Het verkeer op de N207 kan op deze manier altijd over 1 helft van de brug rijden met een snelheid van 50km/uur.. Om de liggers op de nieuwe Drechtbrug te plaatsen vindt er begin juli een nachtafsluiting plaats van de N207. De N207 is gestremd voor al het verkeer vanaf de rotonde Vriezenweg tot Leimuiden. Bestemmingsverkeer richting Leimuiden kan gebruik maken van de Vriezenweg en de Willem van der Veldenweg . Exacte datum wordt later bekend gemaakt.De Drecht bij Leimuiden is tot begin september toegankelijk voor de scheepvaart. Het vaarverkeer moet echter rekening houden met een beperkte doorgang van circa 6 meter en vanaf juni 2016 met een doorvaarthoogte van 3,15 meter.In september start de aannemer met de sloop van het tweede brugdeel waardoor de vaarweg wederom gestremd is voor al het vaarverkeer.

 
Update 6 juni 2016

Er wordt hard gewerkt aan een bredere N207 tussen Alphen aan den Rijn en Leimuiden. De Drechtbrug is inmiddels al gehalveerd en op delen van de N207 wordt verbreding gerealiseerd. Maar doordat de Gemeenteraad op 30 mei in haar raadsvergadering besloten heeft niet mee te gaan in een samenwerking waarbij de gemeente risico loopt staat de ontwikkeling van Drechthoek II stil. Bij dit project zou ook grond worden aangekocht die nodig is voor parallelwegen en een tunnel in de kern Leimuiden ( met rotonde). Deze verkeersplannen kunnen nu  niet worden doorgezet. Gedeputeerde Floor Vermeulen heeft tijdens zijn werkbezoek oa gesproken met wethouder Yvonne Peters. Eerst moeten de provincie Zuid-Holland en gemeente Kaag en Braassem nieuwe afspraken maken over de passsage.Als  de ontwikkelaar en grondeigenaren in Leimuiden alsnog Drechthoek II ontwikkelen zonder dat de gemeente hierin participeert kan snel een bestemmingsplan worden vastgesteld. De noodzaak om de kruising van de N207 met Leimuiden aan te pakken blijft en wordt nu misschien pas na 2020 aangepakt. Of de provincie naast de reeds bestede 68 miljoen voor het traject tussen Alphen en Leimuiden nu ook geld uittrekken voor de passage is de vraag.   

 
Update 26 mei 2016

Het vervangen van de Drechtbrug is een ingrijpende operatie. De Provincie voert de sloop en de bouw van de brug gefaseerd uit. Eerst wordt de ene helft gesloopt en vervangen en daarna de andere helft. Het verkeer kan op deze wijze altijd over 1 rijbaan blijven beschikken. Inmiddels is het eerste brugdeel gesloopt. Op 4 juni is er een kans om dit dichtbij te zien . Tijdens de Open dag van de Bouw geeft VOBI-Mourik diverse rondleidingen over de bouwplaats. Voor meer info en routebeschrijving kunt u de webpagina bekijken. www.dagvandebouw.nl. ( http://dagvandebouw.nl/waar/zuid-holland/renovatie-drechtbrug-n207-leimuiden/

Het nieuwsartikel: Open dag Drechtbrug Leimuiden op 4 juni.
Update 15 mei 2016

De Drecht bij Leimuiden is vanaf vrijdag 20 mei weer tijdelijk toegankelijk voor vaarverkeer tot naar verwachting begin september 2016. De aannemer is 20 mei klaar met de sloopwerkzaamheden aan het eerste brugdeel van de Drechtbrug (N207). Als de aannemer in september start met het slopen van het tweede brugdeel is de Drecht weer gesloten voor het vaarverkeer.

 

 

Update 15 mei 2016

De N207 tussen Alphen aan den Rijn en de Kruisweg (N446) gaat in de nacht van woensdag 18 mei op donderdag 19 mei dicht. Tussen 21.00 uur en 05.00 uur worden de tijdelijke wegafscheidingen verplaatst. Het verkeer tussen Alphen aan den Rijn en Leimuiden wordt omgeleid via de A4. De nachtafsluiting luidt een nieuwe fase in voor de verbreding van de N207. De voorbelasting door middel van zandhopen, nodig voor een stabiele ondergrond voor het aan te leggen wegdek,  wordt verplaatst.

 

Update 14 mei 2016

Op 15 april heeft Stichting het Groene Hart een kwaliteitstournee per bus gehouden van Gouda naar Leimuiden, waarbij op 4 locaties werd gestopt. Leen Overbeek en Monique Verkerk hebben hieraan deelgenomen en de kans gegrepen om de Gedeputeerde te wijzen op de noodzaak het landbouwverkeer te weren uit ons dorp. Door de aangelegde bouwwegen bij de Drechtbrug te benutten hoeft er maar een klein stukje parallelweg aangelegd te worden tot de Vriezenweg.

Een overzicht van de geplande werkzaamheden vindt u hier.

 

Update 20 april 2016.

Er wordt echt gewerkt aan de brug. Een groot deel van het middenstuk is al weg.

 

Update 8 maart 2016.

Op de brief van de provincie (zie de update van 8 februari 2016) hebben we per brief gereageerd. In deze brief gaan we op een aantal onderwerpen in. Het knelpunt Ringvaartbrug/Weteringweg was niet in hun reactie opgenomen daarom hebben we nog eens in herinnering gebracht bij de provincie dat actie is toegezegd om opnieuw gesprekken te starten met de provincie Noord-Holland over het afstellen van de stoplichten van Leimuiden en die van Weteringbrug.

De brief kunt u hier zelf lezen.

 

Nieuwsartikel van 16 februari 2016 over Sluipverkeer N207

 

Update 8 februari 2016.

Op 4 februari ontvingen we van de Provincie Zuid-Holland een brief na ons gesprek op 18 november 2015 (zie update 25 november 2015 gespreksnotitie) over de Passage/N207.

Omdat de besluitvorming over Drechthoek II op zich heeft laten wachten, zijn we per brief geïnformeerd over de voorgenomen aanpak. De actualisering van de verkeerscijfers is in gang gezet, ook is er overleg met de kerk over het fietspad.  
 
Bij het optimaliseren van het ontwerp zullen onze suggesties worden betrokken. Na de besluitvorming in de raad over Drechthoek II, wordt het overleg vervolgd.

Wij houden twijfels of het beoogde effect (de verbeterde doorstroming op de N207) gerealiseerd wordt met deze oplossing, vandaar dat we aandringen op fasering.

 

Nieuwsartikel van 22 januari over Sluipverkeer in Leimuiden en Rijnsaterwoude

 

 Update 21 december 2015.

Op het politiek forum van de gemeente op 14 december 2015 heeft de dorpsraad aandacht gevraagd van de gemeenteraad en B&W voor het tegengaan van sluipverkeer door de werkzaamheden aan de brug en de N207. Dit betreft zowel Leimuiden als Rijnsaterwoude.

Wilt u meer lezen hierover? Dit alles kunt u hier nalezen.


Update 25 november 2015.

Woensdag 18 november heeft een afvaardiging van de Dorpsraad overlegd met vertegenwoordigers van de Provincie Zuid-Holland: mevr. Helleman, de opdrachtgever Verkeer en Vervoer bij de Provincie Zuid-Holland, mevr. Adriaansens projectleider N207/passage Leimuiden en de gemeente Kaag en Braassem: mevr. Peters, wethouder en de heren Demoed, manager Samenleving en Ruimtelijke ordening en Van der Beek projectleider N207/passage en aanwezig namens de Dorpsraad: mevr. Verkerk en de heren Overbeek, Tanis en Weijers.

Doel van de bespreking: het overbrengen van de zorgen die leven in Leimuiden t.a.v. de gekozen viaduct-plus variant en bespreken welke mogelijkheden er zijn om aan die zorgen tegemoet te komen. Voor het overleg heeft de dorpsraad een gespreksnotitie ingebracht, die als leidraad heeft gediend van het gesprek.

De belangrijkste punten zijn:

1. De gerichtheid van de provincie op de doorstroming van de N207, waarbij de negatieve gevolgen voor het dorp Leimuiden onderbelicht blijven, zoals:

- Het afsnijden van de voetgangers en fietsers van de Burg. Bakhuizenlaan van een directe verbinding naar het dorpshart en vice versa;
- De bezorgdheid die we als inwoners hebben over de aanzuigende werking vrachtverkeer van de A4 naar Kudelstaart/Aalsmeer en v.v. door ons dorp, het vrachtverkeer wordt gefaciliteerd i.p.v. ontmoedigd.

2. De geringe toegevoegde waarde van deze variant, twee belangrijke knelpunten worden niet opgelost:

- Tussen de Kruisweg (N446) en de Drechtbrug komen er voor het openbaar vervoer twee rijbanen bij, maar voor het woon/werkverkeer blijft de N207 nog steeds een tweebaansweg;
- Het knelpunt Ringvaartbrug/Weteringweg is niet opgelost.

Conclusie: De toegevoegde waarde van de viaduct-plus variant wordt voor de verkeersdoorstroming op de N207 daarom als relatief gering ervaren, ten koste van een zeer zware ingreep (o.a. afsluiten van de kruising N207, een grote rotonde met viaduct) in de woon en leefomgeving van Leimuiden.

3. Qua woon- en leefklimaat is de Dorpsraad (met de 4B groep) van mening dat de variant waarbij de N207 ter hoogte van Leimuiden verdiept wordt aangelegd de voorkeur heeft, zij het in wat aangepaste vorm.
Hoewel de oorspronkelijke beoordelingscriteria bij de variantenanalyse positiever uitvallen voor de verdiepte variant, nu o.a. de brug over de Drecht reeds wordt gerealiseerd en de kerk is gesloopt op het kruispunt, blijft de provincie bij hun afwijzing van deze variant.

4. De dorpsraad bepleit een overgangsfase, waarin bekeken wordt wat de effecten zijn op de doorstroming van de verbreding van de brug en de aanleg van openbaar vervoerbanen. Die ruimte is er nu Drechthoek II als belangrijke voorwaarde voor de realisatie van de Passage is vertraagd.
Onderzoek in de tussentijd welke verbeteringen in het dorp nu al zijn te realiseren om het knelpunt Stapenseastraat op te lossen, rekeninghoudend met de mogelijke toekomstige variant(en).

5. Drie aanpassingen op de viaduct plus variant hebben we bepleit, mocht deze variant toch de enig mogelijke oplossing blijven, de belangrijkste is:

- Trek de invoegstrook vanaf de kruising Burg. Bakhuizenlaan door tot met de Ringvaartbrug in aansluiting op de drie rijstroken over de brug in de H'meer. Combineer de afslag naar rechts met de busbaan.

6. Voor een goede beoordeling van benodigde aanpassingen van de Passage Leimuiden dringt de Dorpsraad er op aan dat de verkeersintensiteiten worden geactualiseerd incl. de prognoses. Tevens vragen we om de MER te actualiseren t.a.v. geluidshinder en luchtkwaliteit, temeer nu gebleken is dat het schoner worden van het wegverkeer discutabel is.

De provincie Zuid-Holland zal opnieuw een overlegproces met de provincie Noord-Holland starten inzake het knelpunt Ringvaartbrug/Weteringweg.
De provincie ZH zal schriftelijk op de vraagstellingen uit onze notitie reageren, naar verwachting in januari 2016 nadat er een besluit is genomen over Drechthoek II in december 2015. Daarna hopen we eind januari/begin februari 2016 een bijeenkomst te beleggen samen met gemeente en provincie met als doel:
Inzicht te verschaffen cq. op te frissen hoe de provincie ZH en gemeente K&B tot de keus van deze variant viaduct-plus variant zijn gekomen, welke nieuwe ontwikkelingen zijn er sindsdien, waar staat men nu in het proces en welke inbreng is er nog mogelijk voorafgaand aan de bestemmingsplanprocedure.

Het gesprek is constructief en in een goede sfeer verlopen. De gespreksnotitie in verkorte vorm kunt u hier vinden.

 

Update 14 november 2015.

Afsluiting onderdoorgang Drechtbrug Vriezekoop Noord.

A.s. maandag 16 november 2015 wordt begonnen met het plaatsen van damwanden bij de Drechtbrug. De damwanden zijn noodzakelijk ter versterking van de kade zodat de Drechtbrug kan worden vervangen.
Vanaf 11 november tot het einde van de werkzaamheden aan de Drechtbrug wordt het verkeer op deze weg omgeleid.
Wilt u meer lezen hierover, klik dan op het bericht van de provincie.

Let op: de afsluiting geldt tot aan het einde van de werkzaamheden van de BRUG! Einde van de afsluiting wordt eind 2016 verwacht.

 

Update 26 maart 2015.

Inmiddels hebben we een tekening in ons bezit waarop de invoegstrook bij het tankstation duidelijk is weergegeven. Hoe zit het precies in elkaar?
De huidige Burg. Bakhuizenlaan wordt een parallelweg zodat de woningen en Tinga bereikbaar blijven. Daarnaast komt een tweebaansweg: een als afrit van de N207 komend uit Alphen en een als oprit voor de N207 naar de Leimuiderbrug.

De oprit krijgt een eigen strook op de N207 die gedeeld moet worden met de bussen, die al heel snel afbuigen tot achter de benzinepomp. De opritstrook loopt nog door tot voorbij het tankstation, daar moet het verkeer invoegen op de 2 banen van de N207, vermoedelijke een plek waar problemen gaan ontstaan wanneer het druk is.

 

Update 26 februari 2015.

Regelmatig komt de provincie met bijgewerkte informatie. Vandaag is er weer een nieuwsbrief verschenen van de provincie. De nieuwsbrief is zelf niet te vinden op de site van de provincie. De informatie staat wel op de site.
Op de nieuwsbrief kun je je abonneren via deze link.

De provincie Zuid-Holland verwijdert 129 bomen langs de N207 tussen Leimuiden en Alphen aan den Rijn. Het rooien start op dinsdag 3 maart 2015. Het verkeer ondervindt nauwelijks tot geen hinder van de werkzaamheden.
Het rooien is nodig voor de verbreding van de N207. Om de doorstroming van het verkeer te bevorderen, legt de provincie aan beide kanten van de weg busstroken aan. Voor iedere gerooide boom plant de provincie na de werkzaamheden op een andere plek langs de N207 een nieuwe boom terug.

 

Gebied N207Definitief Ontwerp Passage N207

Recent hebben we de beschikking over zeer gedetailleerde tekeningen van de inrichting van de wegen in Leimuiden voorzover het betrekking heeft op de Passage van de N207.

De tekeningen maken deel uit van het Definitief Ontwerp van de provincie, dat bekend staat onder nr. W13-10412-DO-5204_Inrichting wegen leimuiden_w2. Deze tekeningen omvatten elk een deel van de luchtfoto hiernaast en overlappen elkaar enigszins.

Op tekening 1 vindt u de nieuw aan te leggen rotonde bij de Tuinderij en op het Connexion-terrein. De rotonde ligt tegenover Tuinderij nr. 44-52 en heeft drie aansluitingen. Oostwaarts gaat de weg met een klein bochtje de tunnel onder de N207 in. Vlak voor de tunnel is er een aansluiting op een nieuw aan te leggen weg parallel aan de N207.

Aan de oostkant van de N207 komt de weg uit de tunnel en maakt een bocht richting de Burg. Bakhuizenlaan. In de eerste bocht is er een afslag naar de Waaier.
Na de bocht krijgen de percelen van Adema en Knelange een eigen ontsluiting op deze weg.

Zoals op tekening 2 is te zien is er, voordat de weg een bocht maakt naar de Burg. Bakhuizenlaan, een afslag de polder in, een nieuwe weg richting Kudelstaart.

Tekening 3 geeft de toekomstige situatie weer van de aansluiting op de Burg. Bakhuizenlaan en de aansluiting van de nieuwe op de N207. Er is goed op te zien hoe het oude kruispunt een doorgaande weg wordt met op- en afritten.

De tekeningen geven veel details weer, maar zijn misschien voor een ongeoefend oog lastig te lezen. De tekeningen kunnen ook gedownload worden en op de PC in een fotoviewer makkelijker uitvergroot worden.

Het blijft nog spannend hoe met name tekening 2 gerealiseerd gaat worden, omdat een deel hiervan in het (vernietigde) Bestemmingsplan Drechthoek 2 was opgenomen. We wachten het overleg van gemeente en provincie af.

 

Drechtbrug

Vervanging Drechtbrug

Op 28 januari 2015 heeft de provincie de bewoners van Vriezekoop-Zuid (ruim 30 aanwezig) gesproken over de knelpunten die kunnen ontstaan door de afsluiting van de weg wanneer de brug vervangen wordt.
Ver omrijden wordt hierdoor welhaast onvermijdelijk.
De provincie zoekt met de bewoners naar haalbare oplossingen, zoals een fietspontje, een pontonbrug.
Als de aannemer bekend is, organiseert de provincie een informatieavond voor omwonenden en andere geïnteresseerden. Naar verwachting zal dat in juni 2015 plaatsvinden.
Meer informatie kunt u lezen bij de provincie.

 

Eerste artikel.

De reconstructie van de N207 dient om de doorstroming van het verkeer op het deel tussen Gouda, Alphen aan den Rijn en Leimuiden te verbeteren. We kijken alleen naar het deel dat betrekking heeft op Leimuiden.
Laten we beginnen met een foto waarop de nieuwe toegangswegen van het kruispunt met de stoplichten zijn ingetekend.


Passage Leimuiden

Voor wie het plaatje niet duidelijk is wat uitleg.

De verkeerslichten op het kruispunt met de N207 gaan weg, dat betekent dat het verkeer niet meer kan oversteken. De oplossing daarvoor is volgens de provincie een tunnel onder de N207 die oost en west Leimuiden met elkaar verbindt. Het kruispunt kent wel 2 opritten en 2 afritten. Voor de oprit naar de A4 en de afrit vanuit Alpen aan de Rijn moet je van de tunnel naar de Drechthoek gebruik maken. Naar Alphen aan de Rijn gaat het (vracht)verkeer vanuit Kudelstaart/De Kwakel (via de tunnel) en verkeer uit Leimuiden via de bestaande afslag Stapenseastraat naar Alphen. Verkeer vanaf de A4 maakt eveneens van de afslag Stapenseastraat gebruik. Richting de Drechthoek Kudelstaart/ De Kwakel) rechtdoor via de parallelweg N207 naar de tunnel. De nieuwe wegen in Drechthoek maken deel uit van de planontwikkeling Drechthoek II.

Op 26 november 2014 heeft de Raad van State het Bestemmingsplan Drechthoek II nietig verklaard en bestaat dus niet meer. Betekent dat dat de geplande wegen in de Drechthoek niet door kunnen gaan? De provincie heeft al laten weten dat zij de ontwikkeling van de N207 niet wil vertragen en dus doorgaat. Gemeente en provincie zoeken naar een oplossing, zie het persbericht. En dat van de provincie.

Naast het bestemmingsplan Drechthoek II zijn de overige aanpassingen voor doorstroming op de N207 (aangeduid als Passage Leimuiden) vastgelegd in een ander bestemmingsplan: Passage Leimuiden.
Onder voorbehoud meldt de provincie dat de start van de realisatie in 2015 en de oplevering in 2017 wordt verwacht.

Voor wie nog meer in de historie wil duiken, kan terecht op de website van de gemeente. Onderaan dit bericht staan nog meer documenten die u kunt inzien, volg daarvoor de link naar de gemeentepagina en klik onder de pagina op Archief, waar u de volgende documenten vindt:

- 18 maart 2014 Informatieavond (06-03-2014)
- ViaductPlusvariant: Parallelweg langs N207 (01-04-2013)
- Verbreding Drechtbrug Leimuiden en betere ontsluiting landbouwverkeer Rijnsaterwoude (11-07-2012)
- Gemeenteraad stemt in met Stedenbouwkundig plan nieuw bedrijventerrein Drechthoek II (13-03-2012)
- Kaag en Braassem pleit voor extra geld N207 van provincie (18-01-2012)
- Openbare kennisgeving voornemen tot het opstellen van een milieueffectrapport (04-01-2012)
- MER-procedure verbetering doorstroming N207 (07-06-2011)
- Plannen N207 Leimuiden-Gouda (09-07-2010)
- Verslag bijeenkomst 25 mei 2010 (14-06-2010)

Wat kunnen we in 2015 verwachten?

1. Provincie en gemeente overleggen over hoe het verder moet nu het bestemmingsplan Drechthoek II nietig is verklaard. Zodra daar meer over te zeggen is maken de provincie en gemeente dit bekend.

2. In het voorjaar van 2015 begint de provincie met het vervangen van de Drechtbrug. Op 17 december 2014 is de omgevingsvergunning aangevraagd. De verbrede brug maakt twee busbanen mogelijk, maar voor het gewone verkeer blijven nog steeds 2 rijbanen beschikbaar. De fasering is zodanig dat het verkeer kan doorrijden. De brug is medio 2016 klaar.

3. In 2015 start ook de verbreding van de N207 tussen Rijnsaterwoude en Alphen aan de Rijn. Volgens de planning afgerond eind 2016.

4. Is een heroverweging van de besluitvorming over de inrichting van het kruispunt in Leimuiden met de N207 gewenst?

5. Houdt de gemeente nog rekening met de MRSV, waarin een oplossing wordt gezocht met het knelpunt bij de ringvaart?


Heeft u opmerkingen over deze pagina? Stuur dan een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Een andere mogelijkheid is een berichtje te plaatsen op ons forum.

Leimuiderhof-nu

Op 19 december 2015 is de officiële verkoop gestart van de 18 appartementen op het terrein van de voormalige RABO-bank.
Dhr. van Alderden van Poldermakelaars liet weten dat nagenoeg alle 2 en 3 kamer appartementen in optie zijn genomen. En dat de potentiële kopers allen inwoners van Leimuiden zijn tot nu toe.

In de raad van 23 november jl. is de druk van de woningmarkt gehaald in Leimuiden door het besluit om Beukenlaan IV vooralsnog niet te ontwikkelen. De ijsclub, de scouting en de volkstuinvereniging kunnen dus vooralsnog blijven op hun oude vertrouwde stek.

Op dit moment wordt Beukenlaan III gebouwd, is de concept-omgevingsvergunning voor het Leimuiderhof in afronding, worden er voor het Dorpshart-Noord overeenkomsten getekend en is Leimuiden-West ver gevorderd met de voorbereidingen.

Opdrachtgever: gemeente.  De meest recente informatie staat bovenaan.

Hier staat een link naar de Fotorapportage Beukenlaan 3 die gemaakt wordt van de bouw van Beukenlaan 3.

 

7 december 2016:   Brug Beukenlaan 3 naar de Kerklaan bijna klaar

 

Update 26 november 2016

Een foto van de geplande fietsbrug.

Reactie op de fietsbrug aan de bewoners van de Beukenlaan vindt u hier.

 

Nieuwsartikel 7 augustus 2016: Kap knotwilgen voor Beukenlaan III.

 22 juni 2016: Beukenlaan III bijna klaar?

Update 22 juni 2016

Na de zomer worden de huizen van het project Beukenlaan III opgeleverd en inmiddels heeft de gemeente vorderingen gemaakt met de infrastructuur. De brug van het project naar de Kerklaan zal in week 38 opgeleverd worden. Ook komt er een voet/fietsbrug identiek aan die van de Beukenlaan II zodat dit mooier op elkaar aansluit. De groenstrook wordt laag gehouden voor de veiligheid en ruimtelijk inzicht.

 

Update 15 mei 2016

De huizen worden opgeleverd over enkele maanden maar de brug naar de Kerklaan ligt er nog niet. De aansluiting van de infrastructuur ligt in handen van de ontwikkelaar maar wij hebben de gemeente verzocht om in overleg te gaan om spoedig en tijdig de infrastructuur van de brug, oversteekplaats/ fietsdam en groenplan in orde te krijgen.

 

Update: 8 maart 2016

Van de 1e fase zijn inmiddels twee blokken onder de kap, de volgende twee blokken zijn ook al gereed om “bekapt” te worden, van de 2e fase ligt de fundering er voor de 1e twee blokken erin. Oplevering fase 1 wordt verwacht voor de bouwvakantie.

 

Nieuwsartikel van 25 november 2015: Beukenlaan IV even in de ijskast

 

Update: 22 november 2015

Hoewel op 5 november een feestelijke 1e paal is geslagen, waarvoor veel belangstelling was (zie de fotorapportage!), is er voor deze datum en natuurlijk ook erna veel gebeurd. Omstreeks 25 augustus is met het grondwerk begonnen, daardoor kon op 1 september de eerste bouwstraat worden (aan)gelegd.
Uiteindelijk zijn we nu aangekomen bij de beschoeiingswerken. Het werk gaat voort.

Dit alles is goed te zien in onze fotorapportage (klik bovenaan de kop op Fotorapportage!)
Onze fotorapportage moet u breed zien, niet wij van de dorpsraad, maar wij allen in Leimuiden maken hier foto's van. U stuur ze op en wij zetten uw foto erbij. U doet toch ook mee?
Email ze naar dit Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., geef uw naam op, de datum waarop de foto gemaakt is en wat u op de foto heeft gezet. Klaar!
(wordt vervolgd.)


Update: 16 september 2015


Men heeft er al lang genoeg over gedaan om tot een bestemmingsplanwijziging te komen, maar eind augustus is gestart met het bouwrijp maken. Na het nodige grondverzet, is ook op machinale wijze een bouwstraat gelegd. Foto's van deze activiteiten zijn in de Fotorapportage te zien (zie link boven aan deze pagina).

Verkoop woningen Beukenlaan III

Van de 47 woningen die in het plan Beukenlaan III gebouwd zullen worden zijn op dit moment (30 september 2015) reeds 38 woningen verkocht (81 %). Hiervan zijn 30 woningen aan Leimuidernaren verkocht. Nog 9 te gaan. Hiermede loopt de verkoop voorspoedig.

 

Update 14 juli 2015:

De Dorpsraad is niet tevreden met de ontwikkeling van Beukenlaan III

Wij feliciteren de toekomstige bewoners met de vaststelling van het bestemmingsplan Beukenlaan III door de gemeenteraad van 6 juli 2015.

Het is jammer dat een stukje kwaliteit van de leefomgeving is opgeofferd aan de financiële belangen van de projectontwikkelaar en de gemeente, die het onderste uit de kan wilden hebben wat betreft de grondopbrengsten uit het plan.

Het plan sluit niet aan op de bestaande groenhoofdstructuur van Beukenlaan I en II, zoals vastgelegd in de LIOR (Leidraad Inrichting Openbare Ruimte) én het stedenbouwkundig plan Beukenlaan I t/m IV zoals door de Gemeenteraad vastgesteld in 2008.

Natuurlijk begrijpen we dat je in dit stadium niet alles terug kunt draaien, maar die 47e woning is besloten na september 2014 en pas ter inzage gelegd medio april 2015. Over die toevoeging van de 47e woning is niet overlegd met de Dorpsraad, evenmin is overlegd met de Dorpsraad over een tussenoplossing.

Deze zaak heeft zelfs het Leidsch Dagblad gehaald, een artikel met de titel "Dorpsraad is boos". Het artikel kunt u hier lezen.

Toen duidelijk werd wat de bestemmingsplanwijziging inhield, heeft de Dorpsraad, mede op verzoek van de gemeente een zienswijze ingediend. Deze zienswijze kunt u hier lezen.

Hoe minimalistisch het groen is in Beukenlaan III kunt u op deze tekening zien.

 

Update: 8 juni 2015

B&W2015 Op 3 juni heeft het College van B&W besloten het bestemmingsplan Beukenlaan III gewijzigd te laten vast stellen door de gemeenteraad. De wijziging komt voort uit de ingediende zienswijzen voor het plan, die zijn ingediend terwijl het ontwerpbestemmingsplan- en omgevingsvergunning zes weken ter inzage hebben gelegen.

Zowel zienswijzen als de gemeentelijke reacties daarop zijn vastgelegd in de Nota van Beantwoording dat ook ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd. De raadsvergadering vindt op 6 juli plaats.

 


Update: 26 mei 2015

Sinds 16 april 2015 ligt de ontwerp-omgevingsvergunning en het ontwerp-bestemmingsplan Beukenlaan III ter inzage. De omwonenden zijn hierover per brief geïnformeerd, voorzover ze een zienswijze hebben ingediend in het najaar van 2014. In het nieuwe plan Beukenlaan III is de ontsluiting van de wijk op de Kerklaan opgenomen in plaats van een ontsluiting op de Beukenlaan. Dit tot tevredenheid van de omwonenden.

Begin juli 2015 zal naar verwachting het bestemmingsplan definitief door de raad worden vastgesteld. Dat betekent dat de uitvoering van het plan zou kunnen starten in augustus.
De dorpsraad is nog in overleg met de gemeente om de bestemming groen voldoende te verankeren in de planvorming. Dit heeft ertoe geleid dat mede op verzoek van de gemeente door de dorpsraad een zienswijze is ingediend, zodat het in het besluitvormingsproces zonder vertraging kan worden meegenomen.
Op dit moment zijn er 70 geïnteresseerden, fase 1 is bijna volledig in optie. 

Eerste artikel.

Beukenlan 3 plattegrond Beukenlan 3 en 4 Beukenlaan 3 voorgevels Beukenlaan 3 doorsnede woningen De derde vlek van het plan Beukenlaan ligt in de hoek van de Beukenlaan en de Kerklaan, tegenover de ijsbaan. De invulling van dit stuk weiland (Beukenlaan III) is in harmonie met de reeds gebouwde plandelen. Zie afbeelding hiernaast.

Er worden 52 nieuwe woningen door Kuin Vastgoedontwikkeling BV gerealiseerd. Door de economische winter lukte het niet eerder tot bouwen te komen. De eerste fase is in 2004 gebouwd en de tweede fase dateert van 2008. Er zit dus 7 jaar tussen, en misschien zijn de 7 magere jaren hiermede voorbij.
Beukenlaan IV komt ook al in beeld volgens de gemeente en sneller dan verwacht. Conform het bestemmingsplan kunnen op het grasveld tussen het gebouwtje van de IJsvereniging en de volkstuintjes maximaal 75 woningen gebouwd worden. Half 2015 zal de gemeente een plan daarvoor opstellen en aan de 'markt' aanbieden volgens de nieuwe werkwijze van de gemeente. De gemeente stelt de kaders voor het plan op en de ontwikkelaar is verantwoordelijk voor een (passend) ontwerp en de uitvoering. Realisatie wordt op z'n vroegst voorzien in 2017. Dit heeft grote consequenties voor de IJsclub, de Scouting en de verkeersdruk op de Kerklaan tezamen met Beukenlaan III.Terug naar Beukenlaan III, want daar ging het om. Op het grote stuk grond komen 47 (was 46) woningen met de tuin allemaal op het zuiden gericht. Deze woningen vragen een prijs van € 180.000 tot € 240.000. De straten lopen net als in fase I van west naar oost.

Tevens wordt Beukenlaan II afgebouwd: tussen de Watersnip en de Leeuwerik worden nog eens 6 woningen gebouwd, twee vrijstaande woningen en vier 2 onder 1 kap woningen. De wethouder heeft op 30 oktober 2014 de eerste paal hier al geslagen.

Op 17 september 2014 hielden de 4 partners, naast gemeente en Kuin Vastgoed BV, Architectenbureau Wolff&Partners en Zeeman Vastgoed BV. een inloopavond. Met 70 aanwezigen, waaronder omwonenden en potentiële kopers, was het druk. Het doel van de avond was halen en brengen van informatie. Er werd een presentatie gegeven, waarin werd uitgelegd hoe de samenwerking met de gemeente en andere partners eruitzag. Het bouwplan en het aanzicht werd positief ontvangen. (De presentatie is op de  gemeentelijke site inmiddels niet meer beschikbaar.)

Discussiepunt was de voorgestelde ontsluiting van het perceel aan de oostkant op de Beukenlaan. De aanwezigen zien de ontsluiting liever aan de zuidkant, met uitkomst op de Kerklaan. Dit idee werd ook voorgesteld door de dorpsraad van Leimuiden. De bewoners hebben hun zienswijze per brief ingediend.

De aangevoerde ideeën worden door de gemeente betrokken in de besluitvorming, in het bijzonder de zorgen over de ontsluiting. Met de ontwikkelaar wordt gekeken naar een passende oplossing. Rond november 2014 (wordt begin 2015) zullen de aangepaste plannen bekend zijn. De vragen, die middels een reactieformulier zijn gesteld, zullen worden beantwoord en in een totaaloverzicht worden teruggekoppeld.

18 december is de aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het oprichten van 47 woningen - Zilverreiger 1 t/m 24 en Aalscholver 1 t/m 23 te Leimuiden (toekomstige nummeraanduiding), de brug naar de Kerklaan staat als nog te bepalen ingetekend in de aanvraag.

 

Opdrachtgever: gemeente.

 

Update 30 augustus 2018

Tijdens de zomer is de omgevingsvergunning verleend. De sloop kan beginnen maar in de omgevingsvergunning is ook opgenomen de kap van de 4 grote bomen.De Dorpsraad, net als een aantal bewoners, maakt zich hierover zorgen.Wij hebben de gemeente Kaag en Braassem verzocht of het behoud van deze bomen binnen het plan (alsnog) mogelijk is en op basis van welke argumenten is besloten tot het kappen van deze bomen. Vooral een goede afweging is voor ons van belang. Onze brief kunt u hier volledig lezen.

 

Update 10 februari 2018

Dit bericht heeft op de Homepage gestaan en heeft 471 hits gehad.

Procedureel is het bijna afgerond nu de Raad van State positief heeft beslist. De omgevingsvergunning wordt ingediend en daarna kan de uitvoering beginnen. Lees de nieuwsbrief van Smit's bouwbedrijf zelf. Hier kunt u hem vinden.

Is het nu zo dat we over een jaar een nieuw dorpshart hebben? Nee zeker niet, er is veel voorbereidingstijd nodig, sanering en het voorbelasten van de grond vergen veel tijd. Begin 2019 wordt de start van de verkoop van de woningen verwacht.

Onderaan de nieuwsbrief is een leuke 360 graden foto van het haventje opgenomen.

 

Update 9 januari 2018

De Raad van State heeft op 27 december 2017 uitspraak gedaan en vrijwel alle bezwaren zijn afgewezen.Nu lijkt niets meer in de weg te staan om ons Dorpshart Noord te verwezenlijken.

 

Update 19 december 2017

Dit bericht heeft op de Homepage gestaan en heeft 933 hits gehad.

Zeer recent is er een nieuwsbrief verschenen met verder uitgewerkte beelden van het nieuwe Dorpshart mét dorpshaven. Ze zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de verkoop van de woningen voor het noordelijke deel van het plan.

U kunt de nieuwsbrief hier lezen.

 

Update 24 november 2017

Zoals gemeld op de laatste ALV vond de hoorzitting bij de Raad van State op 12 oktober plaats. Er is echter uitstel van de uitspraak gegeven zodat er nog geen nieuws over uitbreiding van ons dorpshart Noord is.

 Update 25 juni 2017

Op onze laatste Algemene LedenVergadering  van 19 april heeft de heer Broekema namens de werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden aangekondigd dat er een kleine vertraging is maar dat de verkoop van de woningen zal starten na de zomer.

Update 6 maart 2017

Het ontwerpbestemmingsplan is op 23 januari 2017 goedgekeurd en ligt sinds 16 februari 6 weken ter inzage.Het volledige plan kunt u hier vinden.

 

Nieuwsartikel 13 september 2016: Dorpshart Leimuiden inloop op 13 september

 

Update 6 september 2016

Tijdens de zomer is er in het Maarse en Kroongebouw, de bouwlocatie voor het deelgebied Noord, nieuw promotiemateriaal geplaatst.

Op 13 september zal de Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden tijdens een inloopavond vanaf 19.30 uur de plannen toelichten. Voor de komst van een nieuw centrumgebied is een nieuw bestemmingsplan nodig. Inwoners zijn van harte welkom en kunnen vragen stellen over de inhoud en planologische kaders. De ontwikkelaar Smits's bouwbedrijf en de wethouder mevrouw Y. Peters zijn aanwezig. U kunt een zienswijze indienen bij de gemeente mocht u opmerkingen bij het plan hebben. In november wordt een tweede informatieavond georganiseerd waarin de zienswijze kan worden besproken. In januari 2017 wordt het bestemmingsplan , inclusief de beantwoording van alle zienswijzen aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling.  

 

Update 15 mei 2016

Recent is een besloten raadsvergadering geweest. Moeten wij ons zorgen maken over de doorgang van de ontwikkeling van ons dorpshart?

 

Nieuwsartikel van 20 februari 2016: Dorpshart: Café-Restaurant Bij René blijft zitten

 

Update 18-3-2016.ontwerp noordzijde

Op 3 februari 2016 is er een informatieavond voor omwonenden gehouden door Smits bouwbedrijf en WMDL. Ook de architect van het plan was aanwezig.

Nadat verschillende koopovereenkomsten waren gesloten was het mogelijk het plan voor de noordzijde verder te ontwikkelen.

Het stedenbouwkundige plan werd door de architect dhr. Hekkenberg gepresenteerd. Van de opgestelde presentatie- panelen zijn de afbeeldingen nu samengevat in een pdf-document. Dit kunt u hier inzien.

Van deze avond is ook een verslag opgesteld. Ook dit verslag kunt u inzien met deze link.

Beide documenten hebben we met toestemming van WMDL op onze website toegankelijk gemaakt.

In plaats van horeca Bij René zijn nu woningen ingetekend in de planontwikkeling van Noord; gesprekken lopen nog, maar de kans op slagen wordt zeer klein geacht. Erg jammer …

 

 Update 19-11-2015.

De Linde

 

Huisartsenpraktijk De Linde en Smit's Bouwbedrijf B.V. hebben een overeenkomst gesloten voor de aankoop van de huisartsenpraktijk.
Een belangrijke stap voor de ontwikkeling van het dorpshart.

De WMDL hoopt dat er ook in het zuidelijk deel afspraken gemaakt kunnen worden met de grondeigenaren.


Lees meer in het persbericht zelf.

 

 

 

Update 16-10-2015.
Op uitnodiging van de dorpsraad heeft dhr. Eddy Broekema namens WMDL op onze ALV van 14 oktober 2015 ons allen bijgepraat met de stand van zaken van het project. Gelukkig mogen we zijn verhaal aan u ter beschikking stellen, zodat ook degenen die niet aanwezig waren er kennis van kunnen nemen. U kunt hem hier lezen of downloaden.

In zijn verhaal wordt duidelijk dat er wellicht rekening mee moet worden gehouden dat het oorspronkelijke plan niet in zijn geheel kan worden uitgevoerd. Om toch snelheid in de ontwikkeling te houden zijn twee varianten ontwikkeld, een variant waarbij de horeca op dezelfde plek (foto en tekening links hieronder) blijft en een variant waar de horeca ook verhuist. De twee varianten zijn hieronder in tekening en ingeplakt in een luchtfoto weergegeven.

 

Dorpshart Dorpshart Dorpshart Dorpshart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Update 1-05-2015: Persbericht van de Gemeente K&B van 1 mei 2015

Het persbericht staat nog niet op de website van de gemeente. Daarom hier weergegeven op een eigen pagina.
Deze pagina kunt u met deze link bereiken.

 

Update 1-05-2015.


Als alles meezit, geen problemen bij de procedures, geen bezwaren, etc., dan kan met het nieuwe dorpshart worden begonnen omstreeks half 2017.
Bij Smits bouwbedrijf zijn al aanmeldingen binnen. Heeft u ook interesse? Stuur een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U wordt dan zodra er relevante informatie beschikbaar is hiervan op de hoogte gebracht.
Op dit moment vinden er gesprekken plaats met private grondeigenaren. Er wordt gewerkt aan de uitwerking van het Stedenbouwkundig Plan. Ter verfijning worden verschillende varianten onderzocht, woningtypen, de afmetingen van woningen, de zon-oriëntatie en de inrichting van de openbare ruimte. Aan de hand van historisch kaartmateriaal worden de verschillende bouwvolumes ingepast in de bestaande dorpsstructuur van Leimuiden.

Wilt u het zelf lezen op Facebook? Klik op de link.

 

Update 30-04-2015: Gemeenteraad op 28 april akkoord met de door WMDL voorgestelde wijziging in de overeenkomst

Ook het Leidsch Dagblad schonk in een artikel in de krant van 30 april aandacht aan de recentste ontwikkeling van het plan Dorpshart.
Het belangrijkste struikelblok was de overname van de grond voor 1 miljoen euro. De onvoorwaardelijke afname van de grond maakt nu plaats voor een grondafname bij een onherroepelijk bestemmingsplan voor het noordelijk deel én een voorverkooppercentage van 70 %.

Het volledige besluit van de gemeenteraad is hieronder opgenomen:
1. Vast te stellen dat WMDL aan de raadsopdracht (december 2014) voldoet, met uitzondering van het onderdeel van een onvoorwaardelijke grondafname (punt 6 financiële kaders);
2. In te stemmen met het laten vervallen van de onder punt 6 van de financiële kaders genoemde onvoorwaardelijke grondafname (deelgebied Noord) en hiervoor in de plaats opnemen een grondafname bij een onherroepelijk bestemmingsplan voor Noord en een voorverkooppercentage van 70% op Noord.
3. De werkgroep als kader meegeven de genoemde waarborgsom te verhogen naar € 100.000,-.
4. De werkgroep als kader meegeven om aan de periode van behalen voorverkooppercentage van 70% de einddatum van 1 juli 2017 te koppelen. Op deze datum moet de grond worden afgenomen of vervalt het ontwikkelrecht terug aan de gemeente en komt de waarborgsom de gemeente toe vanwege de reserveringsperiode.
5. De werkgroep als kader meegeven dat indien na 1 juli 2017 de gemeente en ontwikkelaar gezamenlijk tot de conclusie komen om de reserveringsperiode te verlengen, de ontwikkelaar maandelijks een rentebedrag (4,5%) over de grondwaarde moet betalen.
6. De werkgroep als kader meegeven dat aan de grondverkoop een zekerheidstelling opgenomen dient te worden ten aanzien van het realiseren van 30% sociale woningbouw. Inhoudende, dat als alleen deelgebied Noord tot ontwikkeling komt, er een afdracht moet plaatsvinden aan het fonds sociale woningbouw om het tekort aan sociaal programma te compenseren.
7. Indien met twee bestemmingsplannen voor de plandelen Noord en Zuid gewerkt wordt, de ruimtelijke uitgangspunten voor een integrale planontwikkeling te borgen in één Nota van Uitgangspunten voor beide bestemmingsplannen.

Als u het officiële besluit wil raadplegen, dan kunt u dat hier inzien. Een cruciale datum is wanneer de 70 % voorverkoop moet zijn gehaald: vóór 1 juli 2017. Tevens wordt de waarborgsom aan de gemeente verhoogd met € 100.000 als gevolg van de verlengde reserveringsperiode.

Voor wie nog meer informatie behoeft, kan het raadsvoorstel van het College van B&W hier lezen. Zeker is dat zowel de gemeenteraad als de partijen het project wel zien zitten. Het project kan ook in Leimuiden rekenen op brede steun.


Update 16-04-2015: PERSBERICHT - Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden

Leimuiden- Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden heeft Smit`s bouwbedrijf BV uit Beverwijk aangetrokken als ontwikkelaar voor het dorpshart Leimuiden. De partijen hebben deze week een intentieverklaring getekend waarin de basis voor de samenwerking is vastgelegd. Smit`s neemt voor eigen rekening en risico de ontwikkeling van het dorpshart op zich.

Complex
De Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden bestaat uit inwoners en ondernemers die zich inzetten voor de toekomst van het centrumgebied. In december 2014 is de raad akkoord gegaan met de plannen van de werkgroep voor het dorpshart. Sindsdien is er veel werk verzet door de werkgroep.
De gemeenteraad had de werkgroep tot 31 maart de gelegenheid gegeven om het voorstel voor de grondoverdracht uit te werken en een projectontwikkelaar aan te trekken. Vanwege de complexiteit van beide vraagstukken kreeg de werkgroep uitstel tot 15 april. Dit heeft onder andere geleid tot het aantrekken van Smit`s bouwbedrijf BV uit Beverwijk als ontwikkelaar voor het centrumgebied.

Voorverkooppercentage
Over de grondoverdracht (Maarse & Kroon locatie) zijn de gemeente, werkgroep en de ontwikkelaar nog in gesprek. In eerste instantie had de raad als voorwaarde meegegeven dat de werkgroep de grond onvoorwaardelijk zou overnemen van de gemeente. De werkgroep geeft aan dat deze voorwaarde voor de ontwikkelaar niet haalbaar is. Daarom stellen zij voor om de grond af te nemen nadat is voldaan aan een voorverkooppercentage. Bij een voorverkooppercentage start de ontwikkelaar pas met bouwen als het vooraf afgesproken percentage woningen is verkocht.
Voor een eventuele afwijking van dit kader is een raadsafweging gevolgd door een raadsbesluit niet alleen gewenst, maar ook noodzakelijk. Hierover wordt op de raadsavond van 28 april een besluit genomen.

Voor wie de Algemene Ledenvergadering niet heeft bezocht of de toespraak van Eddy Broekema nog eens wil nalezen, kan hem hier downloaden.

 

Update 15-04-2015: Gemeente en WMDL positiever dan het Witte Weekblad over de recente ontwikkeling.

Op 15 april laat het Witte Weekblad weten dat "er donkere wolken boven het masterplan hangen. De WMDL heeft gefaald."
Het is waar, de deadline is niet gehaald, maar is daarmee het hele plan waar (bijna) iedereen enthousiast over is nu van de baan?

Gelukkig waren zowel de gemeente als de WMDL op de algemene ledenvergadering aanwezig om een en ander toe te lichten. De gemeente, in persoon van wethouder Yvonne Peeters, kon nog niet zoveel zeggen, omdat de zaak binnenkort aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, maar toch was zij positief gestemd over een goede afloop.

Eddy Broekema voerde voor de WMDL het woord. Resumerend vertelde hij dat de ingewikkeldheid van het project en de toch korte tijdsspanne waarin alles op een rijte moest worden gezet en een keuze moest worden gemaakt met wie het project verder zou worden uitgevoerd, er nog een paar (financiële) hobbels genomen moeten worden.
Ook hij gaat ervanuit dat de samenwerkingsovereenkomst met de bouwer alsnog gesloten gaat worden, zij het wat later dan gedacht en voorgenomen.
De zaal begroette de informatie met een warm applaus. Een pak van ons hart. (wordt vervolgd)

 

Update 1-04-2015: WMDL zet brief aan de gemeente op Facebook

De spanning is nog niet geheel verdwenen, maar vorderingen zijn er zeker. WMDL heeft nog twee gegadigden die het dorpsplan willen realiseren. Een paar knoopjes moeten nog worden doorgehakt. Dat wil zeggen dat de datum van 31 maart niet gehaald wordt om duidelijkheid te verschaffen. WMDL heeft er wel alle vertrouwen in dat het plan tot een goed einde zal worden gebracht. WMDL vraagt aan de gemeente om die duidelijkheid te mogen verschaffen op uiterlijk 15 april 2015, maar als het kan eerder.
Lees verder in de brief zelf die de WMDL op faceboek heeft gezet. (wordt vervolgd)

 

Update 12-03-2015: Gezonde spanning... of toch hoogspanning.


De WMDL probeert de spanning voor ons erin te houden met weer een bericht over de stand van zaken.
Na een kort inzicht in het proces, waar bij het willen, moeten en kunnen voor een nieuw dorpshart allerlei zaken naar voren komen, zal de WMDL hiertussen een afweging moeten maken.

Dat het zeer enerverend wordt willen we graag geloven. De WMDL beschikt nu over vier risicodragende bouwers voor het project, waarvan er één nog niet de geloofsbrieven heeft overhandigd. Hoewel de WMDL nu zouden moeten besluiten met wie ze door zouden willen gaan, vindt zij het belangrijk dat de vierde partij ook met deze tender kan meedoen en heeft zij de beslissing uitgesteld.
Uiteindelijk zal op 31 maart (de deadline) duidelijk moeten zijn wie het dorpshart mag realiseren
Het heeft er alle schijn van dat het gaat lukken om een definitieve overeenkomst te sluiten met ...., dat horen we binnenkort.
Het blijven nog even (hoog)spannende tijden.

 

Update 11-03-2015.


Na een aantal weken veel praten met diverse partijen zoals stakeholders, mogelijke bouwbedrijven, externe adviseurs, ambtenaren, grondbanken, economische planologen, grondeigenaren en plaatselijke winkeliers had de WMDL op donderdag 5 maart wederom een evaluatiegesprek met de Gemeente Kaag en Braassem, waarbij tevens wethouder mevrouw Yvonne Peeters aanwezig was.

Op de agenda stonden o.a. de volgende onderwerpen.
Stand van zaken met betrekking tot:
* Het overleg met / selectie van een risicodragende bouwer;
* Het overleg met de diverse grondeigenaren;
* Het overleg met de Grondstoffenbank Zuid-Holland en Tauw inzake de sanering van deelgebied Noord;
* Herinrichting van de openbare ruimte;
* Te verwachten stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het masterplan per 31 maart;
* Tussenbalans per 1 maart 2015.

Het overleg verliep in een aangename sfeer en even voor 18 u. was de bijeenkomst afgelopen. Het volgende overleg met de gemeente staat op de rol voor 19 maart aanstaande.
De projectgroep WMDL komt dan naar buiten met de naam van de bouwer van het nieuwe dorpshart van Leimuiden.

Dat laatste is natuurlijk groot nieuws. De realisatie komt echt dichterbij en daar zijn wij blij om.

 

Update.


Op 19 december liet de WMDL weten dat zij met de gemeente om de tafel zit.Het constructieve overleg krijgt een vervolg op 14 januari 2015. Van dit overleg is nog geen verslag gedaan.

Met een aantal bewoners van het Noordeinde en WMDL heeft op 13 januari 2015 een gesprek plaats gevonden. Deze bewoners aan de kerksloot krijgen te maken met de gevolgen van het plan. Er is ruimte voor toelichting, vragen en opmerkingen. Na de presentatie werden o.a. vragen gesteld over het uitbaggeren van de kerksloot, de doorvaarthoogte van de brug en de snelheid van passanten van en naar de toekomstige haven toe.

Een zeer goede zaak vond men het om met het creëren van de haven het dorpshart een kosmetische impuls te geven. De opmerkingen van de aanwezigen zullen met betrokken partijen worden besproken.

De werkgroep heeft op 28 januari 2015 een voortgangsoverleg met de gemeente. De vorderingen in het proces zullen worden besproken. Er wordt nog gezocht naar een partij die de ontwikkelingskosten op zich neemt, evenals het ontwikkelen en uitwerken van een stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan, waarvan een nog aan te trekken bouwbedrijf de opdrachtgever zal worden.
Het is de werkgroep er alles aan gelegen de gang er in te houden.

 

Eerste artikel.

Het dorpshart kent een lange voorgeschiedenis. U heeft ongetwijfeld wel wat gelezen in de bladen die huis-aan-huis verspreid worden. Daar gaan we niet meer op in nu de gemeenteraad op 8 december 2014 unaniem heeft besloten voor het plan van WMDL (Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden). De afbeeldingen hiernaast geven een goede indruk hoe het eruit moet komen te zien.

De gemeente heeft het plan in de volgende link bekend gemaakt: Nieuw dorpshart Leimuiden door dorpsinitiatief

Ook op de site van Dichtbij.nl is een artikel gewijd aan het plan: Inwoners pakken dorpshart Leimuiden aan

De gemeente heeft voldoende vertrouwen in de geleverde onderbouwing van de realisatie. Daarmee zijn verdere afspraken te maken met de nu nog niet bekende samenwerkende partners (projectontwikkelaars) en de rechtsvorm waarin zij participeren. Het plan omvat een groot gebied van het dorpshart (noord en zuid) en voorziet in de realisties van een dorpshaven met horeca, wonen en recreatie:
• 14 grondgebonden woningen
• 17 appartementen in de vrije sector
• 26 levensloopbestendige appartementen
• 12 appartementen voor starters
• ca. 800 m2 zorgvoorzieningen
• 1.100 m2 winkels, herplaatst en nieuw
Het plan voldoet aan de gestelde gemeentelijke kaders en vormt een haalbare herontwikkeling.


Is daarmee alles in kannen en kruiken?
Nee, helaas niet. Maar we zijn op de goede weg. Er zijn intentieverklaringen getekend, grond wordt binnenkort overgedragen, maar alle afspraken moeten nog in overeenkomsten worden vastgelegd met een rechtspersoon die in oprichting is. Het plan zoals het er nu ligt moet nog verder uitgewerkt worden in de eerste helft van 2015.
De gemeente heeft als voorwaarde gesteld, dat uiterlijk op 31 maart de WMDL een rechtsvorm of ontwikkelaar dient te vinden die het plan zal realiseren.
Het worden spannende tijden: lukt het een samenwerkingsvorm te vinden die een rechtspersoon wordt, die uitvoering kan geven aan het plan?
Maar ook: hoe zal het uitwerkingsplan eruit zien, waarin alles veel gedetailleerder is opgenomen?
We blijven het proces met interesse volgen, en zijn zeer benieuwd naar de uitwerking, waarbij wij Leimuidenaren zeker bij betrokken worden.
En zoals de dorpsraad in haar Nieuwsflits met de kerst al schreef: "De dorpsraad zal daar waar nodig en gewenst graag meewerken om een platform te bieden voor het meedenken over nadere invulling, waar dat nodig is en over effecten op de omgeving etc.."

 


Voor wie het proces nauwlettend wil volgen kan terecht op de facebookpagina van WDML die ook via deze link te bereiken is.

 

Update 24 januari 2018

De appartementen zijn gereed. Het ziet er strak uit.  Hierbij een paar foto's.

 

 

Update 2 december 2017

De appartementen zijn opgeleverd, maar niet iedereen aanvaardt de oplevering zonder nutsvoorzieningen. Hierbij een paar foto's.

 

Update 13 september 2016

De tegenslagen van de bouw van Leimuiderhof is medegedeeld middels een brief  in september van aannemingsbedrijf Veenman & Vink.Deze brief kunt u hier lezen. Het heiwerk staat gepland vanaf 17 oktober 2016.

Nieuws op Home 13-09-2016: Vertraging bij bouw Leimuiderhof

Update 15 mei 2016

Alle appartementen zijn verkocht. Blijkbaar hebben omwonenden, gemeente en ontwikkelaar een aantal negatieve effecten kunnen oplossen.

 

Opdrachtgever: Westgoed BV.

Update  3 maart 2016. 

De omgevingsvergunning voor de bouw is verleend. Er kan tot en met 13 april een beroep worden ingesteld bij de rechtbank in Den Haag door belanghebbenden, die een zienswijze hebben ingediend. De verleende omgevingsvergunning treedt 15 april in werking tenzij een voorlopige voorziening is aangevraagd.

Klik hier https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-11561.html voor de uitgebreide tekst.

 

Leimuiderhof: B&W akkoord met omgevingsvergunning

 

Update  4 februari 2016.

De aanvraag van de omgevingsvergunning voor het slopen van de Rabobank is ingediend - Dorpsstraat 31 te Leimuiden onder nummer W20160022. Nu kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Pas wanneer besloten wordt een omgevingsvergunning te verlenen, is er voor belanghebbenden een mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen.

Wel kunt u op het Gemeentehuis een afspraak maken om documenten die openbaar zijn in te zien. De officiële publicatie in het Gemeenteblad (niet op de website van de gemeente) kunt u hier inzien.

 

Update 3 februari 2016.

De ontwerp-omgevingsvergunning voor het bouwen van 18 appartementen op het perceel Dorpsstraat 31, 31a t/m 31c en 33a t/m 33f, 33h, 33k t/m 33n en 33p t/m 33s te Leimuiden (toekomstige nummeraanduiding) heeft van donderdag 26 november 2015 t/m woensdag 6 januari 2016 voor een ieder ter inzage gelegen. Na verwerking van de zienswijzen zal, naar verwachting binnenkort, de omgevingsvergunning worden gepubliceerd.

Volgens de ontwikkelaar Westvast zijn nog twee driekamerappartementen te koop.

 

Verkoopmanifestatie Leimuiderhof een succes - 19 december 2015

 

Update 17 november 2015.

De ontwerp-omgevingsvergunning voor Leimuiderhof (vm. Rabobank Dorpsstraat Leimuiden) is door Burgemeester en Wethouders goedgekeurd. De publicatie van de vergunning volgt op korte termijn.

De nieuwsbrief van de projectontwikkelaar kunt u hier inzien.

 

Update 9 juli 2015.

De ontwikkelaar is druk bezig, ook al merken we daar weinig van. Vandaar een nieuwsbrief om ons te informeren.
Om de bestemming van kantoren naar woningen te wijzigen moesten rapporten worden in geleverd bij de gemeente. Van Burgemeester en Wethouders wordt een positief besluit verwacht, waarna de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw binnenkort wordt gepubliceerd.
Nog deze maand zal dan de omgevingsvergunning voor de sloop van het bankgebouw worden aangevraagd.

De start van de sloop wordt in september voorzien. De bouw van de appartementen vindt direct daarna plaats. Verwacht wordt dat de appartementen in het derde kwartaal van 2016 zullen worden opgeleverd.

Voor 50 % van de appartementen is een optie genomen. Binnenkort start de officiële verkoop.
Heeft u belangstelling? Meldt u zich dan aan via de volgende website.

Wilt u de nieuwsbrief lezen? Klik dan deze link aan.

 

Update 19 mei 2015.

Zit er al schot in het project? Volgens de Poldermakelaars gaat de bouw van de woningen in het derde kwartaal van start.
Op dit moment is de gemeente bezig met een bestemmingsplanwijziging. De wijziging moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad, en ook instanties zoals de provincie en het hoogheemraadschap moeten naar het plan kijken.
De verwachting is dat de wijziging eind juni definitief zal worden, zodat op tijd met de bouw kan worden begonnen.

 

Eerste artikel.

Op de plek van de Rabobank in de Dorpsstraat worden door ontwikkelaar Westgoed BV 19 appartementen ontwikkeld. De gemeente en de ontwikkelaar zijn het eens over de omvang van het gebouw en het aantal parkeerplaatsen. De gemeente is derhalve van zins om het bestemmingsplan aan te passen Rabobankwaarmee de bouw van Leimuiderhof mogelijk wordt gemaakt.

De appartementen zijn met name interessant voor senioren, de doelgroep voor de woningen.

Het oorspronkelijk ontwerp (24 appartementen) was te groot op die locatie volgens de gemeente, waardoor er niet voldoende parkeerplaatsen waren. Het plan is daarop aangepast naar 19 appartementen, waardoor het beter past in de lintbebouwing. Ieder appartement heeft nu een parkeerplek op het terrein van het complex.
Voor bezoekers komen er 6 openbare parkeerplaatsen aan de Goudenregenstraat in de rand van het parkje.

 Er is ruimte voor maximaal 19 appartementen. Maximaal omdat de ontwikkelaar de mogelijkheid openlaat wanneer een koper 2 appartementen wil samenvoegen. Westvast heeft inmiddels een lijst met 50 geïnteresseerden.

Mede op initiatief van de dorpsraad is er op 13 november een informatie-avond geweest. die door veel geïnteresseerden en omwonenden is bezocht. Kanttekeningen werden geplaatst t.a.v. bezonning en privacy van omwonenden, de mogelijke overlast van parkeren in de omgeving en de zes parkeerplaatsen ten koste van een strook groen in het parkje. Op een aantal punten bleken oplossingen mogelijk.
Hieronder de aankondiging met een schets van hoe het gaat worden.

Leimuiderhof
Een 2-kamer appartement (ca. 65 m2) gaat circa € 140.000 kosten, en een 3-kamer appartement (ca. 85 m2) ongeveer € 200.000 vrij op naam. Wanneer u geïnteresseerd bent kunt zich bij de Poldermakelaars aanmelden. De 2-kamer appartementen zijn gericht op het Kloofpad, de 3-kamer appartementen op de Dorpsstraat.

Het college van B&W heeft 2 december j.l. ingestemd met het aangepaste plan plus de aanleg van parkeerplaatsen in de strook naast de Goudenregenstraat. Een bouwaanvraag wordt eind december 2014 verwacht.

Noot van de dorpsraad.
De aanpak van dit project staat wat ons betreft model voor anders denken, anders doen, zo zien we het graag als dorpsraad; belanghebbenden in een vroegtijdig stadium betrekken, Onder andere door het tijdig organiseren van een informatiebijeenkomst door Westvast, de projectontwikkelaar. Belangrijk is dat mensen zich gerespecteerd voelen door hen tijdig te betrekken bij de veranderingen in hun leefomgeving en waar mogelijk hiermee rekening te houden, maar zienswijzen blijven natuurlijk altijd mogelijk.

Op 7 januari 2015 heeft de gemeente een aanvraag voor een omgevingsvergunning gekregen voor het project. Dit heeft de gemeente gepubliceerd in het Gemeenteblad onder nummer W20140258. Op afspraak kunt u de ingediende aanvraag en alle bijhehorende stukken inzien. Hiervoor dient u een afspraak te maken.
In dit stadium kunnen nog geen bezwaarschriften worden ingediend. Dat kan pas bij de verlening van de omgevingsvergunning.


Wat vindt u van het plan? Stuur ons een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..