Vrijdag 15 januari hebben vertegenwoordigers van de provincie, de gemeente, de dorpsraden en de politie gesproken over de mogelijke oplossingen om sluipverkeer in de (ochtend)spits te voorkomen tijdens de werkzaamheden aan de bruggen en de N207. Een snel en goed initiatief van de provincie naar aanleiding van diverse contacten. Gespreksonderwerpen waren:


- tijdige perscommunicatie en informatieborden (in Alphen ad Rijn en op de A-4) over de verkeershinder op de N207 op het traject Alphen-Leimuiden om zo te bevorderen dat met name het spitsverkeer richting Schiphol en Alphen aan de Rijn de route over de A4 neemt (of wordt omgeleid):

- maatregelen die het sluipverkeer via Rijnsaterwoude en Leimuiden ontmoedigen of voorkómen, met als belangrijkste punt de verkeersveiligheid voor fietsers (langzaam verkeer);

- de relevante kruispunten zijn in ieder geval Vriezenweg/Herenweg en de afslag op de N207 vanuit Alphen aan de Rijn naar Rijnsaterwoude voor de brug over de Leidsevaart. Het gezelschap heeft deze ter plaatse bekeken. Verschillende opties zijn besproken;

- monitoren van de verkeerspraktijk (aanbod en snelheid), zodat tijdig ingegrepen kan worden als er extra maatregelen vereist zijn (als nulmeting geldt de telling W. v.d. Veldenweg begin 2014).

Afspraak: de provincie zet de verschillende opties op een rij en legt deze voor aan het verkeerskundig bureau. De opties worden eventueel aangevuld door deskundigen en in een overzicht gezet, waarbij de voor en nadelen van de verschillen opties op een rij worden gezet met de bijbehorende kosten. Er zijn gelukkig alternatieven die € 20.000 op jaarbasis kosten i.p.v. € 200.000.

Wij bespeurden als dorpsraden goede wil om sluipverkeer te voorkómen en niet pas in te grijpen als het sluipverkeer sterk toeneemt. Er zijn verschillende niveaus in verkeersremmende/beperkende maatregelen. Van belang is om snel op een toename van sluipverkeer te kunnen inspelen door vooraf de opschalingsmogelijkheden vast te leggen.